ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

společnosti Leadhub s.r.o., IČO: 04466683, se sídlem Štefánikova 16/29, Smíchov, 150 00 Praha 5 (dále jen „adresa sídla”), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 247688, zastoupená Ladislavem Hrbáčkem, jednatelem (dále jen „my” nebo „Správce” nebo „Leadhub”).

Ochranu osobních údajů nebereme na lehkou váhu. V těchto zásadách se dozvíte, za jakým účelem, z jakého důvodu a jakým způsobem Vaše Osobní údaje zpracováváme. Najdete také informace o tom, jaká jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů.

Pokud budete mít jakékoliv další dotazy ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, prosím kontaktujte nás na e-mail podpora@leadhub.co nebo poštou na adrese sídla.

 1. DEFINICE

  Aby byl text přehlednější, zjednodušíme vám čtení několika pojmy, které v těchto Zásadách zpracování osobních údajů používáme:

  Aplikacesoftwarová aplikace, kterou jsme vyvinuli pro marketingové aktivity spočívající zejména v e-mailingu a rozesílání e-mailingových kampaní, propojení s kampaněmi na sociálních sítích (zejména Meta - Facebook a Instagram), analytice, cíleným reklamním pop-upům, segmentaci, personalizaci a dalším obdobným službám v rámci Webových stránek;
  GDPRNařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679;
  EEAEvropský hospodářský prostor;
  Obchodní sdělenízpravidla e-mailová zpráva nebo sms odesílaná za účelem propagace našich služeb;
  Osobní údajejakékoliv informace o Uživateli, na základě kterých jej lze přímo či nepřímo identifikovat;
  Službasoftwarové služby vázané na naši Aplikaci, Web či jakékoliv další služby, které poskytujeme Uživatelům;
  Smlouvasmlouva o poskytování Služeb ve znění Podmínek poskytování služby, která je uzavřena mezi námi a registrovaným Uživatelem, případně se bude jednat o smlouvu za individuálně sjednaných podmínek, které byly sjednány nebo o smlouvu o objednání přepravy prostřednictvím naší Aplikace;
  Subjekt údajůfyzická osoba, kterou lze na na základě Osobních údajů přímo či nepřímo identifikovat;
  Správcesubjekt (ve vztahu k Vašim údajům jsme to my), který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování Osobních údajů
  Uživatel / vyfyzická osoba, k níž se vztahují Osobní údaje, nejčastěji půjde o zákazníka (osobu, která s námi podepsala Smlouvu a osobu, která si v návaznosti na to u nás zřídila uživatelský účet a je jí poskytována Služba) nebo o potenciálního zákazníka, případně uživatele našich Webových stránek, kteří si je jen prohlížejí;
  Webové stránkynebo také jen Web jsou veškeré Webové stránky provozované Správcem, tedy zejména www.leadhub.co;
  Zpracovatelvyužíváme jiné subjekty, aby nám např. zajistili bezpečné ukládání dat nebo abychom vám zaslali newsletter. Během této spolupráce mohou zpracovávat Osobní údaje, které jste nám poskytli;
  Zpracování Osobních údajůzjednodušeně se jedná jakékoli nakládání s Osobními údaji - ať už je to jejich uložení, sdílení, smazání, nebo měnění;
  Zvláštní kategorie Osobních údajůúdaje, které chápeme jako ty, které jsou citlivější. Týkají se například toho, jaký je Váš etnický původ, jaká je Vaše sexuální orientace, jestli jste v odborech nebo jak jste na tom zdravotně a jaká je Vaše víra. Za zvláštní kategorii údajů jsou považovány i genetické a biometrické údaje, pokud jsou zpracovávány za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby. My tyto Osobní údaje nezpracováváme.

  Pokud se v rámci toho dokumentu objeví pojmy, které nejsou specifikované výše, řídí se potom výkladem uvedeným v Podmínkách poskytování služeb.

  Vaše soukromí je pro nás prioritou, proto od Vás vyžadujeme jen ty osobní údaje, které jsou k poskytování Služeb nezbytné. Naše Služby odpovídají standardům požadovaných GDPR. Pokud nám svá data svěříte, zavazujeme se s nimi nakládat v souladu s příslušnou právní úpravou, která se na Vás vztahuje (GDPR apod.). O tom, jaká máte v souvislosti s Osobními údaji práva, informujeme níže.

 2. V JAKÉ ROLI SE VE VZTAHU K OSOBNÍM ÚDAJŮM OCITÁME

  S ohledem na to jaké Služby poskytujeme, se můžeme ocitnout ve vztahu k Osobním údajům v pozici Správce i Zpracovatele.

  Kdy se tyto zásady uplatní. Tyto zásady zpracování osobních údajů se vztahují pouze na situace, kdy jsme v pozici Správce, pokud není v textu zásad uvedeno jinak.

  A. LEADHUB JAKO SPRÁVCE

  Kdy je Leadhub Správcem? Ve vztahu k Uživatelům jsme Správcem Osobních údajů. Svěřili jste nám některé údaje o sobě (např. Vaše jméno a e-mail), abychom vám například zaregistrovali účet. Přehled zpracovávaných Osobních údajů včetně důvodů pro jejich zpracování najdete níže. Pokud by bylo cokoliv nejasného, neváhejte se nám ozvat na e-mail podpora@leadhub.co.

  Další Zpracovatelé. Abychom Vám mohli naši Službu poskytovat co nejkvalitněji, využíváme k tomu dalších subjektů. Se všemi máme uzavřeny potřebné smlouvy a vyžadujeme co nejvyšší možnou úroveň ochrany a zabezpečení Osobních údajů. Všechny naše zpracovatele najdete v části 7 těchto zásad.

  B. LEADHUB JAKO ZPRACOVATEL

  Kdy je Leadhub v pozici zpracovatele? Provozujeme Aplikaci a jejím prostřednictvím poskytujeme Službu, jejímž účelem je zasílání Obchodních sdělení Vašim zákazníkům. Ve vztahu k Příjemcům můžeme být v pozici zpracovatele Osobních údajů. Pokud zpracováváme Osobní údaje vašich zákazníků, pak tak činíme Vaším jménem pouze jako zpracovatel, a to v souladu s Vašimi pokyny (tj. pokyny Uživatele). Ochrana osobních údajů a práva a povinnosti z toho vyplývající, jsou v tomto případě upravena Smlouvou o zpracování osobních údajů (DPA), která je přílohou Podmínek poskytování služby.

  Pokud jste zákazníkem nebo příjemcem našeho Uživatele. Jste-li zákazníkem nebo příjemcem našeho Uživatele, budeme zpracovávat vaše Osobní údaje. Proto si přečtěte tyto Zásady nebo se ohledně ochrany osobních údajů obraťte přímo na našeho Uživatele. Za to, jak naši Uživatelé přistupují k ochraně osobních údajů, neneseme odpovědnost.

  Přístup Leadhub jako zpracovatele. Leadhub z velké části nemá přístup k datům zákazníků Uživatele, ledaže mu taková data Uživatel nebo jeho zákazník sám zpřístupní nebo je přístup k nim nezbytný k poskytování Služeb. Neodpovídáme za obsah Osobních údajů, které Uživatel:

  • zahrne do dat zpracovávaných v rámci poskytování Služeb,
  • jakým způsobem Uživatel taková data shromažďuje,
  • ukládá, distribuuje, či jinak zpracovává.

  Subzpracovatelé. V rámci zajišťování Služeb využíváme další Subjekty. Pokud budeme v pozici Zpracovatele Osobních údajů, můžeme využívat další subzpracovatele, a to v souladu se Smlouvou o zpracování osobních údajů (DPA), která je přílohou Podmínek poskytování služby. K Vašim datům, které do systému uložíte, tj. k datům Vašich klientů, máme my i naši subzpracovatelé velmi omezený přístup, i přes to dbáme na to, aby naši subzpracovatelé byli vázáni k zajištění ochrany Osobních údajů na stejné úrovni, jakou poskytujeme my.

 3. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS ZPRACOVÁVÁME?

  Jak zpracováváme osobní údaje? Vaše Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu, pro který byly údaje pořízeny a při jejich zpracovávání dodržujeme bezpečnostní technická a organizační pravidla. Proces zpracování Osobních údajů je automatizován, ale neprovádíme profilování. Konkrétní účely zpracování údajů a kategorie osobních údajů, které pro jednotlivé účely zpracováváme jsou rozepsány v následující části.

  • Jméno a příjmení, kontaktní údaje (zejména e-mail, telefonní číslo) a další údaje, které dobrovolně uvedete ve svém uživatelském rozhraní
  • Login k uživatelskému účtu a chování v uživatelském účtu (zejména údaje vyplněné Uživatelem v uživatelském účtu, čas registrace, datum poslední aktualizace profilu)
  • Údaje v dotazu zaslaným zákazníkem nebo jinou osobou
  • Fakturační údaje a bankovní spojení (údaje nezbytné k vedení účetnictví a realizaci plateb)
  • Informace, které nám sdělíte v rámci komunikace s námi (zejména se bude jednat o Vaše otázky a odpovědi na Vaše dotazy, komunikace s Vámi)
  • Cookies a IP adresa, údaje o aktivitách (včetně informací o Vašem zařízení nebo operačním systému)
  • Vámi přidané komentáře k našim příspěvkům na sociálních sítích (zejména Facebook, LinkedIn), jako i jméno (přezdívka) Vašeho profilu na těchto sociálních sítích a Vámi veřejně přístupné informace na Vašich profilech
  • Počet e-mailových kontaktů ve Vaší databázi a další informace související s e-mailingový databázemi

  Zvláštní kategorie Osobních údajů. Žádné Osobní údaje citlivé povahy o Vás nezpracováváme.

 4. V JAKÝCH PŘÍPADECH ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE A JAK?

  Vaše Osobní údaje zpracováváme v případě, že jste uživatelem našich Webových stránek, naším zákazníkem nebo máte zájem se stát členem našeho týmu. Vaše Osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytnou dobu, její délka se ale může lišit s ohledem na příslušnou právní úpravu v místě, kde Vám naše Služby poskytujeme. Údaje o délce zpracování jsou tudíž pouze orientační.

  A. UŽIVATELÉ NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK

  Pokud navštívíte naše Webové stránky, zpracováváme Vaše Osobní údaje pro účely uvedené v této tabulce.

  Proč?Jaké údaje?Jak?Jak dlouho?
  Návštěva Webových stránek.
  Zajištění základních funkcí našich Webových stránek, analytiky, zlepšování našich služeb a naši propagaci. Preference můžete nastavit v cookie liště.
  Informace o tom, kdy a jak navštívíte a prohlížíte si naše Webové stránky, může se jednat o: IP adresu, datum a čas přístupu na náš Web, operační systém či nastavení Vašeho jazyka, historii Vašeho chování na Webových stránkách, atd. Pokud navštívíte naše Webové stránky přes mobilní telefon, můžeme také zpracovávat data o Vašem telefonu.Cookies nebo jiné technologie pro sledování chování Uživatele.Délka zpracování se liší dle jednotlivých druhů cookie. Některé zpracovávají údaje pouze po dobu session (návštěvy), některé po dobu delší.
  Komunikace se zákaznickou podporou, žádosti a stížnosti.
  Odesláním dotazu vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů za účelem vyřízení dotazu.
  Jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail.Za účelem vyřízení dotazu zpracováváme Osobní údaje, které jsou k jeho vyřízení nezbytné. Komunikace probíhá po telefonu, e-mailu, nebo přímo na našem webu.Uzavřené dotazy jsou pravidelně mazány, nejpozději však za 3,5 roku od položení dotazu.
  Webinář. Pokud máte zájem se dozvědět o naší Službě více, můžete se přihlásit na některý z našich webinářů. Budeme Vám také zasílat newsletter, abychom Vás informovali o našich novinkách. Pokud ho newsletter nebudete chtít dostávat, můžete se odhlásit v patičce e-mailu.E-mail, jméno a příjmení. Některé Osobní údaje nám můžete sdělit v průběhu webináře.Na webinář se přihlásíte vyplněním formuláře. My se Vám poté ozveme s dalšími potřebnými informacemi.Údaje jsou zpracovávány po dobu 2 roky od konání webináře. Údaje pro zasílání newsletteru zpracováváme po dobu 2 let od posledního aktivního prohlédnutí newsletteru, pokud se neodhlásíte dříve.
  Zasílání obchodních sdělení (přímý marketing).
  Přihlásili jste se k odběru newsletteru. Pokud ho nechcete už nadále dostávat, můžete se odhlásit v patičce e-mailu.
  Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail.Zasíláme newsletter, ve kterém informujeme o našich službách a novinkách.Údaje jsou zpracovávány po dobu 2 let od posledního aktivního prohlédnutí newsletteru, pokud se neodhlásíte dříve.
  Blogové příspěvky a sociální sítě. Prosím vezměte na vědomí, že jakékoliv informace, které vložíte do komentáře na našem blogu, může zobrazit kdokoliv. Na našich webových stránkách nebo prostřednictvím sociálních sítí můžeme provádět průzkumy a propagační akceJméno a příjmení a e-mailová adresa, případně další obdobné údaje, které nám takto poskytnete.Veškeré informace, sdělení nebo materiály, které jsou prostřednictvím komentáře nebo sociálních sítí Vámi poskytnuty.Vaše komentáře u příspěvku necháváme po celou dobu, co je zveřejněn na našem profilu, pokud nás nepožádáte dříve o smazání Vašeho komentáře na našem blogu.

  B. ZÁKAZNÍCI

  Pokud se rozhodnete pro naše Služby nebo si je chcete nejprve vyzkoušet, vytvoříme Vám uživatelský účet. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v nezbytném rozsahu tak, abychom Vám mohli poskytovat Službu podle Podmínek poskytování služby.

  Proč?Jaké údaje?Jak?Jak dlouho?
  Návštěva Webových stránek. Zajištění základních funkcí našich Webových stránek, analytiky, zlepšování našich služeb a naši propagaci. Preference můžete nastavit v cookie liště.Informace o tom, kdy a jak navštívíte a prohlížíte si naše Webové stránky, může se jednat o: IP adresu, datum a čas přístupu na náš Web, operační systém či nastavení Vašeho jazyka, historii Vašeho chování na Webových stránkách, atd. Pokud navštívíte naše Webové stránky přes mobilní telefon, můžeme také zpracovávat data o Vašem telefonu.Cookies nebo jiné technologie pro sledování chování Uživatele.Délka zpracování se liší dle jednotlivých druhů cookie. Některé zpracovávají údaje pouze po dobu session (návštěvy), některé po dobu delší.
  Uzavření Smlouvy. Abyste mohli začít využívat Službu, je potřeba nejprve s námi uzavřít Smlouvu. Můžeme Vám také poskytovat jiné sjednané služby na základě naší předchozí dohody, například nastavit Vaši marketingovou kampaň.Pro uzavření Smlouvy budeme potřebovat Vaše jméno, příjmení, datum narození a adresu, název společnosti za kterou jednáte.Tyto údaje nám poskytnete při vyplnění dotazníku registračního formuláře a založení uživatelského účtu nebo v rámci naší komunikace za účelem podpisu Smlouvy.Údaje jsou zpracovávány po dobu trvání Smlouvy a následně po dobu 4 let od skončení Smlouvy.
  Uživatelský účet. Pokud jste s námi uzavřeli Smlouvu, vytvoříme Vám Uživatelský účet. V rámci Uživatelského účtu můžete předem určenému počtu osob umožnit přístup k Službě.Údaje vyplněné při registraci nebo ve Smlouvě, zejména se jedná o Váš e-mail a další kontaktní údaje (viz výše). Rozsah zpracování Osobních údajů se může lišit v závislosti na tom, které Osobní údaje ve svém Uživatelském účtu vyplníte a jaké funkce Služby budete využívat.Tyto údaje nám poskytnete při registraci ke Službě nebo uzavření jiné smlouvy. Také nám Osobní údaje můžete poskytovat při jejich aktualizaci.Údaje jsou zpracovávány po dobu trvání Smlouvy a následně po dobu 4 let od skončení Smlouvy.
  Aplikace. Můžeme obdržet informace o tom, jak a kdy používáte Aplikaci. Zpracováváme i údaje spojené se zabezpečením Aplikace. Pokud navštívíte naše webové stránky či při používání Aplikace, může dojít k situaci, kdy přístup na určitou adresu bude neoprávněný nebo vyvolá chybový stav (incident).Tyto informace mohou zahrnovat například vaši IP adresu, čas, datum, použitý prohlížeč a akce, které jste v Aplikaci provedli, jakož i obsah, který jste do Aplikace nahráli.Získané informace můžeme ukládat je do souborů protokolu nebo jiných typů souborů přidružených k vašemu účtu a propojovat je s dalšími informacemi, které o vás shromažďujeme.Po dobu trvání smluvního vztahu zákazníka s námi.
  Webináře, školení, workshopy. Pokud máte zájem se dozvědět o naší Službě více, můžete se přihlásit na některý z našich webinářů, školení či workshopů. Budeme Vám také zasílat newsletter, abychom Vás informovali o našich novinkách. Pokud ho newsletter nebudete chtít dostávat, můžete se odhlásit v patičce e-mailu.E-mail, jméno a příjmení. Některé Osobní údaje nám můžete sdělit v průběhu webináře, školení nebo workshopu. Některé námi pořádané akce mohou být nahrávány a následně veřejně publikovány, nebo z nich budou pořizovány fotografie, videa či jiné audio nebo vizuální záznamy. Pokud nebudete mít zájem o Vaše zaznamenání na fotografie nebo ve videozáznamu, prosím kontaktujte nás před konáním akce na podpora@leadhub.co nebo osobně přímo před konáním na místě akce.Na webinář se přihlásíte vyplněním formuláře. My se Vám poté ozveme s dalšími potřebnými informacemi.Údaje jsou zpracovávány po dobu 2 let od konání webináře. Údaje pro zasílání newsletteru zpracováváme po dobu 2 let od posledního aktivního prohlédnutí newsletteru, pokud se neodhlásíte dříve.
  Komunikace se zákaznickou podporou, žádosti a stížnosti. Můžete nám zaslat dotaz dotaz e-mailem, nebo prostřednictvím Webu.Jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, uživatelský účet.Za účelem vyřízení dotazu, žádosti či stížnosti zpracováváme Osobní údaje, které jsou k jejich vyřízení nezbytné. Komunikace se zákaznickou podporou probíhá po telefonu, e-mailu, nebo přímo na našem Webu. Naše telefonní hovory nahráváme.Uzavřené dotazy a stížnosti jsou pravidelně mazány, nejpozději však za 3,5 roku od položení dotazu či vyřízení stížnosti.
  Přímý marketing, zejména zasílání obchodních sdělení. Pokud využíváte naše Služby nebo jste se přihlásili k odběru, budeme Vám zasílat newsletter. Pokud ho nechcete už nadále dostávat, můžete se odhlásit v patičce e-mailu.Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail.Zasíláme newsletter, ve kterém informujeme o našich službách a novinkách.Údaje jsou zpracovávány po dobu 2 let od posledního aktivního prohlédnutí newsletteru, pokud se neodhlásíte dříve.
  Blogové příspěvky a sociální sítě. Prosím vezměte na vědomí, že jakékoliv informace, které vložíte do komentáře na našem blogu, může zobrazit kdokoliv. Na našich webových stránkách nebo prostřednictvím sociálních sítí můžeme provádět průzkumy a propagační akceJméno a příjmení a e-mailová adresa, případně další obdobné údaje, které nám takto poskytnete.Veškeré informace, sdělení nebo materiály, které jsou prostřednictvím komentáře nebo sociálních sítí Vámi poskytnuty.Vaše komentáře u příspěvku necháváme po celou dobu, co je zveřejněn na našem profilu, pokud nás nepožádáte dříve o smazání Vašeho komentáře na našem blogu.
  Účetnictví. Za poskytování Služeb přijímáme Odměnu a vystavujeme Vám účetní a daňové doklady, které následně archivujeme a dále s nimi pracujeme pro potřeby řádného vedení našeho účetnictví a plnění zákonných povinností.Údaje na faktuře - jméno, příjmení, e-mailová adresa, fakturační adresa, či jinou identifikaci Uživatele a podrobnosti o plnění dle Smlouvy.Po vyplnění platebních informací v profilu si tyto údaje uložíme, abychom vytvořili fakturu.Máme ze zákona povinnost archivovat nebo uchovat příslušný dokument, doba záleží na tom, co vyžaduje zákon (3 - 10 let).
  Zasílání informací, které souvisejí s plněním Smlouvy. Bude se jednat o nové funkcionality, plánované odstávky, změna ceníku a další.Jméno, příjmení, e-mailová adresa, fakturační adresa, či jiná identifikaci Uživatele a podrobnosti o plnění dle Smlouvy.Vaše osobní údaje zpracováváme také pro účely zasílání informací týkajících se našeho smluvního vztahu. Může se jednat o změnu Podmínek poskytování služby nebo ceníku.Údaje jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu 4 let od skončení Smlouvy.
  Vyřízení žádosti o zaslání zálohovaných dat. Chápeme, že data jsou velmi cenná, proto je pravidelně zálohujeme a na žádost Vám je zašleme. K tomu si budeme potřebovat ověřit Vaše kontaktní údaje a pokud to bude nezbytné, také Vaši totožnost.Jméno, příjmení, uživatelský účet.Na základě Vaší žádosti zálohovaná data exportujeme a zašleme je Vám.Údaje jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu, současně ale půjde o dobu 4 let od skončení Smlouvy.
  Dodržování zákonných povinností. V určitých případech musíme zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem splnění povinností stanovených zákonem.Zejména se může jednat o jméno, příjmení, e-mailovou adresu, fakturační údaje, či jinou identifikaci Uživatele.Vaše Osobní údaje v tomto případě zpracováváme, abychom dodrželi platné právní předpisy (plnění zákonné povinnosti).Vaše Osobní údaje zpracováváme po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.
 5. NA JAKÉM ZÁKLADĚ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

  Zákonnost zpracování. Veškeré Osobní údaje získáváme a zpracováváme zákonným způsobem. Osobní údaje zpracováváme:

  • na základě Vašeho souhlasu (např. když se dobrovolně přihlásíte k odběru našeho newsletteru),
  • za účelem plnění Smlouvy (abychom Vám mohli začít poskytovat naše Služby),
  • za účelem plnění zákonné povinnosti (např. v případě dozoru ze strany kontrolního úřadu) a
  • na základě našeho oprávněného zájmu (např. v případě že jste naším zákazníkem, abychom Vás mohli informovat o tom, co je u nás nového).

  V případě, že Vám Službu poskytujeme mimo Evropský hospodářský prostor (EEA), mohou se právní tituly pro zpracování Osobních údajů lišit.

 6. DĚTI A NEZLETILÍ

  Naši Službu mohou používat osoby starší 16 let. Osobní údaje dětí a nezletilých do této věkové hranice v žádném případě vědomě nezpracováváme. Pokud zjistíme, že jsme obdrželi Osobní údaje od dítěte bez souhlasu rodičů nebo zákonného souhlasu, podnikneme přiměřené kroky k co nejrychlejšímu odstranění těchto informací. Tyto zásady jsme vypracovali tak, aby byly co nejvíce přehledné. Pokud ale jste mladší 18 let, jste Uživatelem naší Služby a tyto zásady zpracování osobních údajů pro Vás nejsou dostatečně srozumitelné, ozvěte se nám na e-mail podpora@leadhub.co.

 7. KDO JSOU NAŠI ZPRACOVATELÉ?

  Zpracovatelé. Používáme pouze prověřené Zpracovatele, se kterými máme uzavřenou písemnou smlouvu, a kteří nám poskytují minimálně stejné záruky jako my Vám. Údaje, které mohou Zpracovatelé zpracovávat, včetně jejich účelu a právního titulu zpracování jsme uvedli výše. Tyto Zpracovatele využíváme z pozice Správce, to znamená, že nezpracovávají údaje, které vložíte do systému v rámci užívání Služby.

  Provoz Webových stránek, blogHetzner
  Běžná analýza návštěvnosti Webových stránekGoogle Analytics
  Poskytování SlužbyAWS, Gmail, DigitalOcean, WEDOS
  PlatbaGoPay
  ÚčetnictvíPohoda
  Komunikace se zákaznickou podporou, vyřízení dotazuHelp Scout, Gmail
  MarketingGoogle, Sklik, LinkedIn, Facebook, X, Instagram, YouTube
  Sociální sítěLinkedIn, Facebook, X, Instagram, YouTube
  Webináře, školení a osobní schůzkyYouTube

  Zákonné povinnosti. Osobní údaje můžeme mimo výše uvedeným Zpracovatelům předat třetím osobám, jestliže to vyžaduje zákon nebo v reakci na zákonné požadavky orgánů veřejné moci či na vyžádání soudu v soudních sporech.

 8. JAKÁ JSME PŘIJALI OPATŘENÍ K OCHRANĚ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

  Rozsah zpracování v rámci poskytování Služby mohou naši zákazníci ovlivnit vlastním nastavením v Uživatelském účtu.

  Technická opatření. Bezpečnost je pro nás velmi důležitá a proto soustavně pracujeme na tom, aby byly Vaše Osobní údaje chráněny. Při volbě opatření bereme v úvahu rozsah zpracování, rizikovost zpracování nebo stav naší techniky.

  • Využíváme unikátní a silná hesla pro přístupy do každé služby jednotlivě;
  • Pravidelně zálohujeme data; všechny zálohy ukládáme v zašifrované podobě
  • Aktualizujeme antivirové softwarové systémy;
  • Šifrujeme data pomocí SSL/TLS („secure sockets layer / transport layer security“) pro veškeré předávání údajů;
  • Používáme zabezpečený https protokol;
  • Naše data na serverech jsou šifrována;
  • Do našich účtů se přihlašujeme s vícefaktorovou autentifikací;
  • Přístup na servery jsou pouze přes SSH klíče;
  • Technologii vyvíjíme s ohledem na ochranu osobních údajů (privacy by design);
  • Přístupová hesla do informačních systémů (kde budou Osobní údaje zpracovány) a oprávnění k přístupu jsou kontrolované na úrovni jednotlivců.

  Organizační opatření. Přijali jsme a zavazujeme se dodržovat následující opatření:

  • Naši zaměstnanci jsou zavázáni mlčenlivostí;
  • Naši zaměstnanci jsou řádně proškoleni a také dále pravidelně školeni ohledně GDPR a seznámeni s pravidly bezpečné práce na pracovních zařízeních;
  • V případě uchovávání API klíčů odstraňujeme autorizační údaje;
  • Přístupy do všech systémů včetně informačního systému jsou personalizovány a kryty bezpečnými hesly, zaměstnanci mají povinnost mít šifrované harddisky;
  • Hesla v provozním prostředí uchováváme na odděleném místě (Safe store), do nějž jsou evidovány logy, abychom mohli kontrolovat přístup zaměstnanců k jednotlivým Osobním údajům Uživatelů;
  • Hesla do služeb, která musí být součástí konfiguračních souborů, nebo jsou sdílena mezi vícero vývojáři, musí být šifrována GPG klíči.
 9. MEZINÁRODNÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

  Pokud využíváme Zpracovatele, kteří sídlí v zahraničí, zajišťujeme, abychom splňovali požadavky příslušné právní úpravy. Zejména pokud dochází k předávání dat z EEA do jiných států, zajišťujeme vysoký standard ochrany Osobních údajů prostřednictvím standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí, případně ekvivalentní standardní smluvní doložky pro Spojené království, a to pro převody do zemí, které nepodléhají rozhodnutí o přiměřenosti ze strany Evropské komise nebo Vašeho místního zákonodárce.

  Řídíme se standardy GDPR a ochrana Osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Naše Služby poskytujeme i mimo trh EEA, Vaše práva spojená s ochranou Osobních údajů se tak odvíjí od příslušné právní úpravy, která se na Vás vztahuje.

 10. VAŠE PRÁVA A MOŽNOST PODAT ŽÁDOST TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Pokud se nacházíte na území EEA můžete u nás uplatnit níže uvedená práva vyplývající z GDPR.

  Svá práva můžete uplatnit na e-mailu podpora@leadhub.co nebo poštou na adrese sídla.

  Jak rychle vyřídíme Vaši žádost? Odpovíme vám nejpozději do jednoho měsíce. Pokud by poskytnutí informací ohrozilo soukromí jiných osob, nebo by poskytnutí bylo nepřiměřené rizikům či nákladům na jejich poskytnutí, je možné, že Vám nebudeme moci vyhovět. Abychom Vaši žádost vyřídili co nejdříve, je možné, že si od Vás budeme potřebovat ověřit Vaši totožnost. V případě opakované žádosti bude Správce oprávněn za kopii Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

  Právo na přístupPotvrdíme, zda zpracováváme Vaše Osobní údaje. Máte právo na informace o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, příjemcích, kterým jsou zpřístupněny, době zpracování. Máte právo vědět, zda nějaké právo bylo již realizováno. Předpokladem je také to, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.
  Právo na opravuMá právo na žádat o opravu nepřesných osobních údajů. Některé údaje můžete opravit ve svém uživatelském profilu.
  Právo na výmazPokud neexistuje jiný důvod, proč tyto údaje dále zpracovávat, pak Vámi požadované údaje vymažeme či zanonymizujeme.
  Právo na omezení zpracováníProsím kontaktujte nás, pokud máte za to, že údaje zpracováváme nesprávně. Ať už se jedná o důvody zpracování nebo jeho rozsah.
  Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracováníV případě, že nás kontaktujete s žádostí, budeme Vás informovat o výsledku. Někdy se může stát, že nebudeme moci vyhovět (např. e-mailová adresa, ze které jste nám napsali již nefunguje).
  Právo na přenositelnostVaše Osobní údaje, které jste nám poskytli ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, na Vaši žádost poskytneme jinému správci.
  Právo vznést námitkuPokud zpracováváme Vaše údaje na základě oprávněného zájmu (např. zasílání newsletteru Uživatelům). Je na nás, abychom náš oprávněný zájem prokázali. V případě, že bude Vaše námitka oprávněná, přestaneme zpracování Osobních údajů provádět.
  Právo na odvolání souhlasuPokud jste změnili názor, prosím dejte nám vědět. Zpracování týkající se marketingového a obchodního účelu je možné odvolat kdykoliv.
  Automatizované individuální rozhodování včetně profilováníNechcete, aby se o Vás rozhodovalo pomocí počítače? Respektujeme Vaše právo, proto profilování neprovádíme. Poskytujeme Službu, Vaše Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně.
 11. ZÁVĚR

  Tyto Zásady zpracování osobních údajů mohou být změněny pouze písemně. O tom budete informováni prostřednictvím našich Webových stránek. Kontrolujte proto prosím tyto zásady pravidelně. Tím že naši Službu nadále používáte znamená, že se změnami těchto zásad souhlasíte.

  V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se našich Zásad zpracování osobních údajů nás prosím kontaktujte na e-mail podpora@leadhub.co.

  Pokud budete nespokojeni, můžete kdykoliv podat podnět nebo stížnost k:

  • Úřadu pro ochranu Osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice (více nahttps://www.uoou.cz), nebo
  • Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika (více informací na https://dataprotection.gov.sk/uoou), nebo
  • Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, se sídlem Graurheindorfer Straße 153, 53117 Bonn (více informací na https://www.bfdi.bund.de), nebo
  • jinému úřadu pro ochranu osobních údajů nacházejícím se v místě Vašeho obvyklého bydliště.

  Tyto zásady ochrany Osobních údajů jsou účinné ode dne 20. května 2024.