Podmínky použití

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY LEADHUB (dále jen „Smlouva“) vydané společností

Leadhub s.r.o., IČ: 044 66 683, se sídlem Štefánikova 16/29, Smíchov, 150 00 Praha 5, zastoupená Ladislavem Hrbáčkem, jednatelem a Michalem Kvasničkou, jednatelem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 247688 (dále jen „Poskytovatel“),

(Poskytovatel a Uživatel dále společně „Smluvní strany“ a jednotlivě „Smluvní strana“).

 1. POJMY A DEFINICE
  1. Pokud není touto Smlouvou dále uvedeno či z kontextu jednoznačně nevyplývá jinak, jsou pojmy psané s velkým písmenem v této Smlouvě používány v jednotném i množném čísle v následujících významech:
 2. @doménauživatele.czdoména, jejímž jménem Uživatel uskuteční hromadnou rozesílku E-mailů prostřednictvím Aplikace
  Admin přístupprivilegovaný přístup k Aplikaci umožňující evidenci a správu účtů včetně přehledu počtu odeslaných emailů jednotlivých Uživatelů;
  Aplikaceelektronický prostředek obsahující nástroje k hromadnému rozesílání emailů, zejména obchodních sdělení, a dále k vyhodnocování jednotlivých kampaní, ve výlučném vlastnictví Poskytovatele;
  Citlivý údajinformace o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů;
  Ceníkuvádí výši Odměny za Službu Leadhub poskytovanou podle této Smlouvy Uživateli, je součástí této Smlouvy a je zveřejněn na www stránkách Poskytovatele;
  GDPRNařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679;
  Databáze uživateleseznam nebo seznamy Osobních údajů týkajících se Odběratelů Uživatele, zejménaelektronických kontaktů pro elektronickou poštu (e-mailové adresy);
  E-mailtextová, hlasová, zvuková nebo obrazová zpráva poslaná prostřednictvím veřejné sítě elektronických komunikací, která může být uložena v síti nebo v koncovém zařízení, dokud není vyzvednuta příjemcem;
  Osobní údajjakékoli informace o subjektu údajů, na jejichž základě jej lze přímo či nepřímo identifikovat;
  Občanský zákoníkzákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů;
  Obsah Uživatelese rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) používané Uživatelem v souvislosti s užíváním Služby Leadhub, jako texty, obrázky, videa, písma, apod., může se jednat i o díla třetích osob;
  Obsah poskytovatelese rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) předkládané Poskytovatelem jako součást Služby Leadhub, která vytvářejí funkční rámec Služby Leadhub, včetně její věcné náplně;
  Obsah Službyse rozumí soubor Obsahu poskytovatele a Obsahu uživatele;
  Odběratelzákazník Uživatele nebo subjekt, který udělil příslušný souhlas a je oslovován v rámci marketingové strategie Uživatele prostřednictvím Aplikace;
  Odměnasouhrnné označení pro odměnu poskytovanou Uživatelem Poskytovateli za poskytování Služby Leadhub, jakož i odměnu za služby základní Servisní podpory, to vše ve výši stanovené podle platného Ceníku;
  Pracovní denjakýkoli jiný den než sobota a neděle, který není státním svátkem v České republice a ve kterém jsou banky v České republice otevřeny pro poskytování služeb veřejnosti, to vše v čase od 9:00 do 17:00 hodin;
  Předplacený programSlužba poskytována v rozsahu určeném podle Uživatelem zvoleného Tarifního pásma. Cena Tarifního pásma se odvíjí od počtu aktivních e- mailových kontaktů Odběratelů evidovaných Uživatelem v jeho databázi. Cena pro každéTarifní pásmo je uvedena za jeden měsíc, počínaje dnem uhrazení Služby;
  Servisní podporajsou služby Poskytovatele poskytované jako součást práva užívat Aplikaci poskytovaná v pracovních dnech;
  Služby hromadného rozesílání emailůslužby poskytované prostřednictvím Aplikace spočívající v šíření obchodních sdělení v mezích platných právních předpisů ČR;
  Služba Leadhubslužba, která spočívá v úplatném poskytnutí elektronických nástrojů k vytvoření, vedení, odesílání a správě e-mailové marketingové kampaně, zejména, nikoli však výlučně, k hromadnému šíření obchodních sdělení, kterými v rámci marketingové strategie oslovuje Uživatel své Odběratele, a dále ke sledování a evidenci výsledků marketingové kampaně, a to elektronickou formou na síti Internet;
  Spamjakékoli nevyžádané sdělení zaslané prostřednictvím E-mailu příjemci bez jeho předchozího souhlasu nebo příjemci, se kterým nebyl nikdy předtím v žádném smluvním vztahu. Za spam se považuje také jakékoliv sdělení, sloužící k přímé či nepřímé propagaci zboží, služeb, které není jasně a zřetelně označeno jako obchodní sdělení, skrývá nebo utajuje totožnost odesílatele či je zasláno bez platné adresy, na kterou by mohl adresát přímo a účinně zaslat informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace odesílatelem nadále zasílány; se týká prodeje či propagace léků na předpis, prodeje alkoholu a tabákových výrobků, drog, střelných zbraní, on-line gamblingu (on-line hazardních her), pedofilie a podobných lékařsky uznávaných odchylek a poruch;
  Správceurčuje účel, způsoby a prostředky zpracování osobních údajů;
  Subjekty údajůfyzická osoba, k níž se vztahují Osobní údaje, nejčastěji půjde o Odběratele, Uživatele nebo o potencionálního Uživatele, který využívání Aplikace teprve zvažuje
  Tarifní pásmooznačení pro počet e-mailových adres v databázi Uživatele
  Uživatelský účetúčet k Aplikaci, zřízený za podmínek této Smlouvy výlučně za účelem užívání Služby Leadhub;
  Uživatelregistrovaný zákazník společností Leadhub
  Závadychybové stavy bránící řádnému poskytování a užívání Služby Leadhub;
  Zpracování osobních údajůje jakákoliv operace nebo soubor operací s Osobními údaji nebo soubory Osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení výmaz nebo zničení;
 3. Předmět Smlouvy
  1. Poskytovatel poskytuje za podmínek uvedených v této Smlouvě Uživateli Službu Leadhub. Uživatel přijímá Službu Leadhub za podmínek uvedených v této Smlouvě a za její užívání se zavazuje uhradit Poskytovateli Odměnu.
  2. Poskytováním Služby Leadhub se zejména rozumí:
   1. právo Uživatele užívat Službu Leadhub podle této Smlouvy za účelem poskytování Služeb hromadného rozesílání e-mailů a cílení reklamy prostřednictvím napojených aplikací;
   2. právo Uživatele mít zřízen a využívat Uživatelský účet k Aplikaci;
   3. povinnost Uživatele uhradit sjednanou Odměnu.
 4. Registrace uživatele
  1. Registrace je nutnou podmínkou k řádnému využívání Služby; Uživatel to tímto bere na vědomí a zavazuje se provést řádnou registraci.
  2. Registrace se provádí vyplněním registračního formuláře na stránkách www.leadhub.cz, když obsahuje potvrzení Uživatele, že se seznámil a souhlasí se podmínkami této Smlouvy.
  3. Uživatel se tímto zavazuje uvést v registračním formuláři správné a úplné osobní údaje o své osobě. Tyto údaje má Uživatel povinnost aktualizovat dle platného stavu. Uživatel má zároveň právo registrační údaje v průběhu užívání Služby měnit a doplňovat.
 5. Odměna za Službu Leadhub a způsob úhrady
  1. Služba je poskytována za úplatu. Uživatel se tímto zavazuje za poskytování Služby Leadhub platit Poskytovateli Odměnu.
  2. Výše Odměny je stanovena podle platného Ceníku zveřejněného na stránkách www.leadhub.cz. Veškeré ceny v Ceníku jsou uvedeny bez DPH, které je účtováno v zákonné výši.
  3. Ceník může být Poskytovatelem jednostranně změněn, a to s účinností od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla změna provedena. Informace o změně Ceníku budou vždy k dispozici na webu Poskytovatele, současně Poskytovatel o tom informuje Uživatele.
 6. Předplacené tarify
  1. Uživatel uhradí Odměnu tak, že Poskytovateli poskytne měsíční paušální plnění ve výši stanovené podle tarifního pásma zvoleného Uživatelem.
  2. Pro případ, že množství kontaktů v Databázi uživatele překročí hranici Tarifního pásma je Poskytovatel oprávněn účtovat Odměnu ve výši ceny za Tarifní pásmo odpovídající novému počtu kontaktů v databázi Uživatele, to vše od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž množství kontaktů v databázi Uživatele vzrostlo nad rámec původního Tarifního pásma.
  3. Přehled plateb a faktur je Uživateli k dispozici na jeho Uživatelském účtu.
  4. Uživatel je povinen uhradit poskytování Služby za každé již započaté fakturační období. Poskytovatel má právo na úhradu Odměny dle příslušné zálohové faktury vystavené první den následujícího fakturačního období.
  5. Služba Leadhub se považuje za uhrazenou a bude Uživateli aktivována po připsání peněžních prostředků v dohodnuté výši na bankovní účet Poskytovatele.
  6. Pro případ prodlení se zaplacením Odměny nebo jakékoli její části delšího než 5 dní od data splatnosti Odměny, je Poskytovatel oprávněn odepřít Uživateli právo užívání Aplikace (blokace Uživatelského účtu) podle této Smlouvy a opět jej obnovit až po uhrazení dlužné Odměny.
 7. Práva a povinnosti Uživatele
  1. Uživatel prohlašuje a zavazuje se, že
   1. je plně způsobilý k právním úkonům,
   2. veškeré údaje, které o sobě poskytne, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
   3. nebude používat Službu Leadhub v rozporu s platnými právními předpisy České republiky,
   4. bude používat Službu Leadhub pouze k účelu, k němuž je určena, zejména ke Službě hromadného rozesílání emailů,
   5. se před zahájením užívání Služby Leadhub důkladně seznámil s podmínkami této Smlouvy a zcela s nimi souhlasí.
  2. Uživatel se zavazuje, že:
   1. neuskuteční žádné takové jednání, které by bylo schopno narušit nebo poškodit Aplikaci a ohrozit nebo znemožnit poskytování Služby Leadhub;
   2. pro přístup ke Službě Leadhub se ani nepokusí ani nebude využívat jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté za tím účelem Poskytovatelem;
   3. všechny identifikační údaje a hesla nezbytná pro přístup Uživatele ke Službě Leadhub nesdělí žádné třetí osobě a pokud by zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli třetí osobou zjistil, neprodleně tuto skutečnost sdělí Poskytovateli;
  3. Uživatel je v rámci užívání Služby Leadhub povinen zachovávat práva Poskytovatele a třetích osob, zejména při nakládání s autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Služba, jakož i veškerý software s ní související jsou duševním vlastnictvím Poskytovatele. Tatosmlouva představuje pouze ujednání o podmínkách poskytování Služby, v žádném případě nevzniká právo Uživatele jako např. licenční či jiné obdobné právo.
  4. Uživatel se zavazuje provést ověření domény, která bude sloužit k hromadné rozesílce e-mailů, zejména však je Uživatel povinen provést nastavení DNS záznamů podle pokynů Poskytovatele.
  5. Uživatel se dále zavazuje, že obsah E-mailů, které bude rozesílat prostřednictvím Aplikace, bude v souladu s právními předpisy a touto Smlouvou, zejména je povinen zajistit, aby:
   1. neobsahovaly jakékoli části, jež podněcují nebo směřují k neplnění povinnosti uložené zákonem nebo na základě zákona nebo trestnému činu nebo schvalují trestný čin nebo veřejně vychvalují pro trestný čin jeho pachatele,
   2. neobsahovaly jakékoli části, jež svádí ke zneužívání návykových nebo životu nebezpečných látek nebo podporují nebo podněcují zneužívání takových látek,
   3. neobsahovaly jakékoli části, jež vyhrožují jiným osobám nebo skupině obyvatelů usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody,
   4. neobsahovaly jakékoli části, jež hanobí některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu nebo rasu, nebo skupinu obyvatel pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání,
   5. neobsahovaly jakékoli části, jež podněcují k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků,
   6. neobsahovaly pornografická díla, zvláště pak taková, jež zobrazují dítě, nebo v nichž se projevuje násilí nebo neúcta k člověku,
   7. neumožňovaly osobám mladším osmnácti let přístup k jakýmkoliv pornografickým dílům,
   8. neobsahovaly nepravdivý nebo klamavý údaj o jiném, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu,
   9. nepodporovaly hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, nebo veřejně projevují sympatie k těmto hnutím,
   10. nebyla porušena práva duševního vlastnictví (autorská práva, práva související s právem autorským, průmyslová práva apod.) jiných osob, zejména Poskytovatele;
   11. nebyly neoprávněně užity ochranné známky, obchodní jména a chráněná označení původu, k nimž přísluší výhradní právo třetí osobě, nebo jakékoliv označení s ním zaměnitelné,
   12. propagující nelegální produkty a služby;
   13. eskortní služby a seznamky,
   14. by byly v jakémkoli jiném ohledu v rozporu s dobrými mravy.
  6. Pro případ, že Obsah uživatele bude v rozporu s pravidly podle této Smlouvy, je Poskytovatel oprávněn i bez předchozího oznámení zcela a okamžitě zastavit poskytování Služby Uživateli a odstoupit od Smlouvy.
  7. Poruší-li Uživatel povinnosti podle Smlouvy je povinen uhradit Poskytovateli veškeré náklady a výlohy vzniklé v důsledku uplatnění nároků třetích osob vůči Poskytovateli v důsledku porušení některého z výše uvedeného závazku Uživatele. Tím není dotčen nárok Poskytovatele a třetíchosob na náhradu újmy (škody i nemajetkové újmy) vzniklé v důsledku porušení výše uvedeného závazku, kterou se Uživatel zavazuje Poskytovateli a/nebo třetím osobám uhradit.
  8. Uživatel je povinen si zajistit odpovídající technické vybavení, které mu budou umožňovat využívat vlastnosti Služby podle této Smlouvy.
  9. Uživatel zcela odpovídá za Obsah Uživatele, který může být do Aplikace vložen pouze, pokud odpovídá platným právním předpisům a této Smlouvě. Není porušením této smlouvy, pokud Služba není poskytována řádně z důvodu nekvalitního, neúplného nebo dokonce nelegálního Obsahu Uživatele.
  10. Není porušením této Smlouvy, pokud není Služba poskytována v důsledku Nutné údržby nebo proto, že Uživatel porušil některou z podmínek této Smlouvy.
  11. Vznikne-li Poskytovateli škoda nebo újma v souvislosti se stížnostmi Odběratelů (spam nebo odstranění z Databáze uživatele) na Uživatele, zavazuje se Uživatel tuto nahradit.
 8. Práva a povinnosti Poskytovatele
  1. Poskytovatel má právo užívat doménu @doménauživatele.cz výhradně za účelem plnění Smlouvy, tedy rozesílání obchodních sdělení formou E-mailu.
  2. Poskytovatel nenese odpovědnost za neúmyslné výpadky provozu Služby, je však povinen vyvinout maximální úsilí, aby v co nejkratším možném čase zajistil znovu zprovoznění Služby.
  3. Poskytovatel může prostřednictvím Admin přístupu k Aplikaci kontrolovat Uživatelský účet a Službu pozastavit v případě, že zjistí nesrovnalosti s podmínkami této Smlouvy nebo s morálním přesvědčením a standardy Poskytovatele; o tom ihned Uživatele informuje.
  4. Poskytovatel je povinen prostřednictvím Služby zajistit rozeslání Obsahu E-mailů, za jejich doručení Odběratelům však nenese žádnou odpovědnost. Stejně tak Poskytovatel nenese odpovědnost za doručení poškozeného či neúplného obsahu e-mailu.
  5. Poskytovatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech poruch technické povahy na straně Uživatele či v síti Internet omezit či dočasně zastavit poskytování Služby, o čemž bude informovat Uživatele bez zbytečného odkladu. Zejména se jedná o výpadky sítě Internet nebo okolnosti, které potřebují součinnost třetích stran.
  6. Není porušením Smlouvy, když v důsledku omezení nebo přerušení Služby Leadhub ztratí Uživatel dočasně přístup k Obsahu Služby.
  7. Poskytovatel zásadně neodpovídá za Obsah uživatele, a to v souladu s ustanoveními § 3, 4, 5 Zákona o některých informačních službách.
  8. Poskytovatel prohlašuje, že Služba Leadhub není určená osobám mladším 16 let a spotřebitelům.
 9. Omezení odpovědnosti
  1. Poskytovatel neodpovídá za škodu či újmu, která Uživateli a/nebo Odběratelům vznikne v souvislosti s používáním Služby, zejména pokud jde o nedoručení nebo neúplné doručení e- mailu.
  2. Pro případ, že by Poskytovatel byl odpovědný k náhradě škody nebo újmy, která by mohla v souvislosti škody vzniknout, odpovídá maximálně do výše zaplacené Odměny ze strany Uživatele za posledních 6 měsíců.
 10. Vyšší moc

  Smluvní strany neodpovídají za porušení povinností podle této Smlouvy způsobené vyšší mocí, pokud tato Smlouva nestanoví jinak. Vyšší mocí se rozumí jakákoli překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné Smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná Smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.

 11. Nutná údržba
  1. Nutnou údržbou se rozumí pravidelná údržba potřebná k zachování vlastností Služby. Nutná údržba je prováděna z iniciativy Poskytovatele, nejedná se o reakci na jakoukoli Závadu.
  2. Uživatel je povinen strpět krátkodobou odstávku Služby spočívající v jejím omezení nebo přerušení, a to i bez upozornění Poskytovatele.
 12. Vady služby
  1. Je-li Služba poskytnuta vadně nebo není-li Uživateli poskytnuta podle této Smlouvy, má Uživatel právo podat stížnost na vady Služby.
  2. Stížnost na vady Služby je třeba podat písemně, a to nejpozději do dvou dnů od okamžiku, kdy Uživatel zjistil nedostatek Služby, nejpozději však do 24 hodin od opětovného zprovoznění Služby a to na e-mail info@leadhub.co. Později podaná reklamace bude odmítnuta a Uživatel ztrácí nároky z odpovědnosti za vady.
  3. Uživatel je ve stížnosti povinen uvést svou identifikaci, detailní popis důvodů stížnosti a dobu jejich vzniku, případně dobu opětovného zprovoznění Služby.
  4. Poskytovatel je povinen vyřídit stížnost Uživatele nejpozději do 30 dnů od jejího přijetí; to nemá vliv na splatnost Odměny.
 13. Ukončení Smlouvy
  1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou okamžikem registrace Uživatele.
  2. Poskytovatel i Uživatel mají právo jednostranně vypovědět tuto Smlouvu bez udání důvodu. Smlouva se považuje za ukončenou k poslednímu dni daného fakturačního období, ve kterém byla výpověď doručena druhé Smluvní straně.
  3. Smlouva se považuje za ukončenou po uplynutí 2 let od posledního přihlášení k Uživatelskému účtu. V takovém případě je Poskytovatel oprávněn odstranit Uživatelský účet včetně jeho Obsahu a Databáze.
  4. Uživatel souhlasí s tím, že pro případ, kdy Poskytovatel bez své viny ztratil způsobilost k poskytování Služby, tj. například změnou právních předpisů, se Smlouva považuje tímto okamžikem za ukončenou, což není považováno jako porušení Smlouvy.
  5. Poskytovatel má právo Službu omezit nebo neposkytnout a zablokovat Účet uživatele včetně jeho Obsahu a okamžitě odstoupit od Smlouvy, jakmile zjistí její podstatné porušení. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje zejména:
   1. takové jednání Uživatele, které je schopno jakkoli ohrozit Aplikaci;
   2. dále takové jednání Uživatele, kterým se Uživatel snaží obcházet Ceník (například rozdělit Databázi tak, aby vzniklo více Uživatelských účtů zdarma nebo rozdělování Databáze tak, aby bylo poníženo Tarifní pásmo);
   3. Uživatel importoval Databáze, která obsahuje více než 5% neexistujících elektronických kontaktů;
   4. Uživatel použil Osobních údajů Odběratelů, k jejichž zpracování nemá zákonný důvod;
   5. Uživatel šířil obchodních sdělení, která jsou Odběrateli označovány za spam v míře nad 0,05 %;
   6. Uživatel vytvořil Uživatelský účet, který by mohl budit pohoršení či je jinak v rozporu s morálními nebo etickými pravidly.
  6. Uživatel postupuje v rozporu s touto Smlouvou, když:
   1. Uživatel užíval Službu Leadhub způsobem způsobilým poškodit Poskytovatele, a/nebo se i jen pokusil zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Služby Leadhub;
   2. Uživatel se i jen pokusil získat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných uživatelů Služby Leadhub i služeb a produktů třetích osob;
   3. Uživatel se i jen pokusil užívat Aplikaci či Uživatelský účet ke sdílení nebo výměně dat prostřednictvím technologie Peer To Mail (např. peer2mail, OpenP2M, apod.),
   4. Uživatel se i jen pokusil porušovat jakákoli práva Poskytovatele nebo třetích osob i jiným než v této Smlouvě výslovně uvedeným způsobem
   5. Uživatel se i jen pokusí v Aplikaci použít Databázi uživatele, ke které nemá právní titul ke zpracování osobních údajů Odběratelů.
  7. V případě ukončení Smlouvy, nemá Uživatel právo na vrácení poměrné části zaplacené a nevyužité Odměny za využívání Služby.
 14. Ochrana osobních údajů
  1. Ochrana osobních údajů je řešena ve zpracovatelské smlouvě, která je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.
  2. Ochrana osobních údajů ze strany Poskytovatele je dále popsána v Zásadách zpracování osobních údajů.
 15. Závěrečná ustanovení
  1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Smlouva je uzavřena prostřednictvím sítě internet, dokončením registrace k uživatelskému účtu.
  2. Žádná ze Stran není ve vztahu k druhé Straně slabší stranou, rozumí plně obsahu této Smlouvy a plně se všemi riziky, včetně rizika změny poměrů, změn cenové hladiny, kurzových a úrokových změn, akceptuje závazky v této Smlouvě sjednané, nepovažuje vzájemná práva a povinnosti za nedůvodně nerovnovážné a přebírá nebezpečí změny okolností.
  3. V případě neplatnosti či neúčinnosti či zdánlivosti jednotlivých ustanovení Smlouvy Strany učiní veškeré kroky nezbytné k nahrazení takového neplatného, neúčinného nebo zdánlivého ustanovení jiným ustanovením, které bude platné, účinné a vymahatelné a bude odpovídat účelu nahrazovaného ustanovení a celé Smlouvy
  4. Pro záležitosti zvláště neupravené v této Smlouvě platí obecně závazné právní předpisy. Smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“). Strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádnými ustanoveními zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.
  5. Strany se zavazují řešit veškeré spory, které mezi nimi mohou vzniknout v souvislosti s prováděním nebo výkladem této Smlouvy jednáním a vzájemnou dohodou. Pro případ soudních sporů, zejména těch s mezinárodním prvkem, se Strany v souladu s § 89a Občanského soudního řádu dohodly, že místně příslušný bude vždy obecný soud Poskytovatele. Tím nejsou dotčena práva Spotřebitele.
  6. Tato Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně, pokud v této Smlouvě není stanoveno jinak.
  7. Strany prohlašují a souhlasí, že práva a povinnosti, které pro ně vyplývají z této Smlouvy, pro případ zániku nebo jakýchkoliv jiných právních skutečností s následkem přechodu práv a povinností přecházejí na jejich právní nástupce.TATO SMLOUVA O ÚPRAVĚ PRÁV A POVINNOSTÍ ZPRACOVATELE OSOBNÍCH ÚDAJŮ (dále jen„Zpracovatelská smlouva“) byla níže uvedeného dne uzavřena v režimu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Smlouva”)

mezi

Leadhub s.r.o., IČ: 044 66 683, se sídlem Štefánikova 16/29, Smíchov, 150 00 Praha 5, zastoupená Ladislavem Hrbáčkem, jednatelem a Michalem Kvasničkou, jednatelem,

(dále jen „Zpracovatel“), na straně jedné, a

Registrovaným Uživatelem

(dále jen „Správce“), na straně druhé,

(Správce a Zpracovatel dále společně jako „Smluvní strany“ a jednotlivě „Smluvní strana“).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

 1. Zpracovatel je poskytovatelem služeb prostřednictvím své webové aplikace dostupné na stránkách www.leadhub.cz, a to na základě Smlouvy o poskytování Služeb Leadhub uzavřené mezi Smluvními stranami;
 2. Správce je registrovaným Uživatelem služeb poskytovaných skrze Aplikaci Leadhub a užívá služeb Leadhub za účelem šíření obchodních sdělení;
 3. při výkonu práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o poskytování služeb Leadhub dochází ke zpracování osobních údajů;
 4. na základě obecně závazných právních předpisů regulujících oblast ochrany osobních údajů, tj. zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 („GDPR“), je Správce povinen uzavřít se Zpracovatelem písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů;
 5. rozhodly se Smluvní strany za účelem zajištění ochrany Osobních údajů při jejich zpracování v rámci plnění předmětu Smlouvy o poskytování služeb Leadhub, podle čl. 28 odst. 3 GDPR ve spojení se zákonem o zpracování osobních údajů, uzavřít tuto Smlouvu.
 1. Předmět smlouvy
  1. Předmětem této Smlouvy je vymezení odpovědnosti Smluvních stran za plnění povinností při zpracování Osobních údajů, které Smluvní strany získávají v souvislosti s plněním závazků podle Smlouvy o poskytování služby Leadhub, jakož i úprava vzájemných práv a povinností s tím souvisejících.
  2. Účelem této Smlouvy je zajištění ochrany Osobních údajů při jejich zpracování v rámci plnění předmětu Smlouvy o poskytování služeb Leadhub.
  3. Zpracovatel bude Správci poskytovat služby podle Smlouvy o poskytování služby Leadhub, při kterých dochází ke zpracování Osobních údajů, zejména mu bude svěřena Databáze a Obsah uživatele.
 2. Typ osobních údajů a kategorie subjektů údajů
  1. Správce může do Aplikace Leadhub nahrát Databázi, která obsahuje tyto kategorie osobních údajů (v Aplikaci přednastavená pole).
   E-mailová adresa, jméno, příjmení, mobilní telefon, poštovní adresa, akademický titul, svátek podle křestního jména, datum narození
  2. Správce si může v Aplikaci přidat vlastní pole a začít tak zpracovávat vlastní kategorie Osobních údajů, jejichž zpracování považuje za nezbytné.
  3. Správce může následně v Aplikaci zpracovávat další údaje, které jsou k subjektům údajů přiřaditelné.
   IP adresa, pohlaví, historie nákupů, aktivita Odběratele na webu Uživatele (webtracking, clickrate, openrate, doručené e-maily, odhlášení uživatelé, spam stížnosti, typ prohlížeče, typ schránky)
 3. Povaha a účel zpracování
  1. Účelem zpracování výše uvedených kategorií Osobních údajů je odeslání E-mailů (včetně transakčních) do schránky Odběratele, shromažďování a evidence Osobních údajů včetně nákupní transakční historie Odběratele nebo jeho chování a reakce na zasílaná obchodní sdělení, statistiky a jejich vyhodnocení.
  2. Dále cílení reklamy prostřednictvím dalších komunikačních kanálů, které jsou napojeny na Aplikaci (např. Facebook Ads, Instagram Ads nebo Google Ads).
 4. Práva a povinnosti správce
  1. Správce se zavazuje, že stran Obsahu Uživatele splňuje veškeré zákonné povinnosti, které pro z GDPR a jiných právních předpisů vyplývají.
  2. Správce je povinen v Aplikaci Leadhub uchovávat a pracovat pouze s aktuálními a pravdivými Osobními údaji, pro které bude mít vždy a za všech okolností platný zákonný titul (např. souhlas se zpracováním osobních údajů za konkrétním účelem nebo oprávněný zájem).
  3. Správce prohlašuje a zavazuje se, že splňuje podmínky informační povinnosti vůči subjektům údajů, řádně vede záznamy o činnostech zpracování podle čl. 30 GDPR.
  4. Správce prohlašuje, že přijal veškeré organizační opatření k vyřizování podnětů a uplatňování práv subjektů údajů.
  5. Správce nenahraje do Aplikace žádné Citlivé osobní údaje, leda by se o tom se Zpracovatelem písemně dohodl.
  6. Správce prohlašuje, že pečlivě zvážil vybrané kategorie Osobních údajů a zpracovává jen ty kategorie, které nezbytně potřebuje k dosažení účelu zpracování.
  7. Správce může v Aplikaci využít funkce webtrackingu, kdy sleduje pohyb Odběratele na svém webu. V případě, že Správce použije tuto funkci Aplikace Leadhub, je povinen zajistit příslušný právní titul ke zpracování Odběratele a/nebo splnit příslušnou informační povinnost (např. pomocí Centra Soukromí)
  8. Správce může v Aplikaci využít funkce cílení reklamy prostřednictvím napojených komunikačních kanálů a cílit reklamu za pomoci vytvoření tvz. custom audiences. V takovém případě je Správce povinen zajistit příslušný právní titul ke zpracování Odběratele a/nebo splnit příslušnou informační povinnost.
  9. Správce odpovídá za to, že pro každý příslušný účel zpracování dostupný v Aplikaci zajistil odpovídající právní titul ke zpracování a/nebo řádně zajistil odpovídajícím způsobem informační povinnost.
 5. Doba trvání zpracování
  1. Tato Zpracovatelská smlouva se uzavírá na dobu trvání Smlouvy o poskytování služeb Leadhub.
  2. V případě zániku Smlouvy o poskytování služeb Leadhub, je Správce oprávněn odstranit Obsah uživatele z Aplikace. Zpracovatel je oprávněn odstranit Obsah Uživatele nejdříve po uplynutí 60 dnů od data ukončení Smlouvy o poskytování služby Leadhub.
  3. Zpracovatel odstraní celý Uživatelský účet včetně jeho Obsahu po uplynutí 2 let od ukončení Smlouvy o poskytování služeb Leadhub, leda by tomu bránil oprávněný zájem nebo jiný zákonný důvod.
 6. Práva a povinnosti zpracovatele
  1. Zpracovatel zpracovává Osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Správce, po dobu trvání Smlouvy o poskytování služby Leadhub.
  2. Zpracovatel zpracovává osobní údaje při respektování veškerých zákonných povinností, zejména GDPR a jiných právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů vyplývají.
  3. Zpracovatel zpracovává ve vztahu k ‚vymezeným subjektům údajů pouze takové Osobní údaje v rozsahu a pro účel nezbytný k plnění Smlouvy o poskytování služeb Leadhub.
  4. Po ukončení Smlouvy o poskytování služby Leadhub Zpracovatel v souladu s rozhodnutím Správce všechny Osobní údaje buď vymaže či jinak technicky odstraní ze svých informačních systémů či databází, nebo je vrátí Správci. To neplatí, pokud Zpracovatel má jiný zákonný důvod ke zpracování některých kategorií Osobních údajů.
  5. Zpracovatel se zavazuje bránit, případně podniknout veškeré možné kroky k zamezení neoprávněnému přístupu, kopírování, úpravě, ukládání, reprodukci, zveřejnění nebo distribuci Osobních údajů.
  6. Zpracovatel má právo odstranit z Databáze uživatele takové Odběratele, kteří kontaktují přímo Zpracovatele se žádostí o výmaz z Databáze nebo se podle názoru Odběratele jedná o spam. To platí i bez předchozího souhlasu Správce.
  7. Zpracovatel má právo zpracovávat Osobní údaje Uživatele v pozici správce osobních údajů, na základě svých oprávněných zájmů vyvíjet nové funkce aplikace, poskytovat technickou podporu, jakož i spravovat Uživatelské účty a propagovat svoje služby a Aplikaci.
 7. Záruky o technickém zabezpečení ochrany Osobních údajů
  1. S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování Osobních údajů i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob Zpracovatel provede vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku.
  2. Zpracovatel zohlední rizika, která představuje zpracování Osobních údajů, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, kopírování, krádež, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných Osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.
  3. Zpracovatel bere na vědomí, že zpracování Osobních údajů dle této Smlouvy může být realizováno výhradně na území Evropské unie nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.
 8. Zaměstnanci zpracovatele a další osoby
  1. Zpracovatel zajistí, aby se osoby oprávněné zpracovávat Osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti.
  2. Zpracovatel je oprávněn pověřit zpracováním dalšího zpracovatele, s čímž Správce výslovně souhlasí. Pokud Zpracovatel zapojí dalšího zpracovatele, aby jménem Správce provedl určité činnosti zpracování Osobních údajů, musí být tomuto dalšímu zpracovateli uloženy na základě smlouvy nebo jiného právního aktu stejné povinnosti na ochranu Osobních údajů, jaké jsou dohodnuty mezi Správcem a Zpracovatelem, a to zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování Osobních údajů splňovalo požadavky právních předpisů a pravidla a podmínky nakládání s Osobními údaji, které se Strany zavázaly dodržovat. Neplní-li další zpracovatel své povinnosti v oblasti ochrany Osobních údajů, odpovídá Správci za plnění povinností dotčeného dalšího zpracovatele i nadále plně prvotní Zpracovatel.
  3. Při poskytování služeb Leadhub jsou zapojeni zpracovatelé, jejichž seznam součástí Zásad zpracování osobních údajů. Se všemi zpracovateli má Zpracovatel uzavřenou písemnou smlouvu. Pokud bude Zpracovatel zapojovat jiné zpracovatele, informuje o tom Správce před touto změnou. V případě, že Uživatel nebude se zapojením nového zpracovatele souhlasit, může o tom podat námitku a to nejpozději do 5 dnů od doručení oznámení Zpracovatele.
 9. Součinnost zpracovatele
  1. Zpracovatel poskytuje Správci součinnost pomocí vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění Správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů. Zpracovatel reaguje nejpozději ve lhůtě 14 dnů.
  2. Zpracovatel poskytuje v Aplikaci nástroje, které umožňují vyřídit žádosti stran práv subjektů údajů. V případě, kdy Aplikace vyřízení žádostí stran práv subjektů údajů neumožní, poskytne Zpracovatel Správci součinnost k jejímu vyřízení.
  3. Zpracovatel poskytuje Správci součinnost při zajišťování souladu s povinnostmi k zabezpečení Osobních údajů (např. ohlašování porušení tohoto zabezpečení dozorovému úřadu či oznamování subjektům údajů), a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Zpracovatel k dispozici.
  4. Zpracovatel poskytne Správci na základě písemné žádosti veškeré informace potřebné k doložení toho, že Zpracovatel splnil veškeré povinnosti, které Zpracovateli ukládá tato Smlouva nebo právní předpisy, a umožní audity, včetně inspekcí, prováděné Správcem nebo jiným auditorem, kterého Správce pověřil, a k těmto auditům přispěje.
  5. Zpracovatel informuje neprodleně Správce v případě, že podle jeho názoru určitý pokyn Správce porušuje právní předpisy týkající se ochrany Osobních údajů.
  6. Zpracovatel neprodleně informuje Správce o všech okolnostech týkajících se porušení povinností při zpracování a ochraně Osobních údajů. V takovém případě Zpracovatel přijme v nejkratším možném termínu veškerá nezbytná opatření k zajištění ochrany Osobních údajů a následně postupuje v souladu s pokyny Správce, budou-li mu sděleny.
  7. V případě, že v souvislosti se zpracováním Osobních údajů Zpracovatelem bude zahájeno řízení ze strany orgánu státní správy, Zpracovatel poskytne Správci v těchto řízeních veškerou potřebnou součinnost.
  8. Zpracovatel pravidelně prověřuje funkčnost a dostatečnost svých systémů vnitřní kontroly a řízení rizik včetně řízení rizika výskytu mimořádných událostí, které by mohly mít významný negativní vliv na řádný výkon zpracování Osobních údajů.
  9. Zpracovatel na žádost Správce zpřístupní a poskytne Správci veškeré informace o zpracování Osobních údajů a umožní správnímu orgánu vykonávat dohled nad Správcem.
 10. Zpracování dat uživatele Leadhubu u přihlášení pomocí Google účtu
  1. Pokud se rozhodnete používat v rámci aplikace Leadhub synchronizaci audiencí do reklamního účtu Google Ads, bude třeba, abyste se přihlásili pomocí svého Google účtu. Pokud tak učiníte, Leadhub využije data získaná přes Google API výhradně tímto způsobem:
   1. K výpisu všech reklamních účtů Google Ads připojených k použitému Google účtu tak, abyste mohli zvolit cílový reklamní účet Google Ads pro synchronizaci reklamních audiencí "Customer Match" z Leadhubu směrem do zvoleného reklamnímu účtu Google Ads
   2. K založení audiencí (segmentů) ze seznamů zákazníků ze spravovaného Leadhub účtu a načítání informací o nich (jako např. velikost audience a její id) – a to pouze pokud u každého daného seznamu potvrdíte, že si synchronizaci do zvoleného reklamního účtu Google Ads přejete provádět
   3. K periodické synchronizaci audience - přidávání nových kontaktů a odebírání těch, kdo do dané audience již nepatří
  2. To, jak Leadhub používá a přenáší informace přijaté přes Google API, splňuje požadavky Google API Services User Data Policy, včetně požadavků na omezené použití.
 11. Závěrečná ustanovení
  1. Pro záležitosti zvláště neupravené v této Smlouvě platí obecně závazné právní předpisy. Smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“). Strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádnými ustanoveními zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.
  2. Strany se zavazují řešit veškeré spory, které mezi nimi mohou vzniknout v souvislosti s prováděním nebo výkladem této Smlouvy jednáním a vzájemnou dohodou. Zejména pro smlouvy s mezinárodním prvkem byla pro případ soudního sporu mezi stranami dohodnuta místní příslušnost obecného soudu Zpracovatele (Poskytovatele), s čímž obě Strany znovu vyjadřují svůj souhlas (14.5 Smlouvy o poskytování služby Leadhub).
  3. Tato Zpracovatelská smlouva je vyhotovena písemně, uzavřena elektronicky jako Příloha č. 1 a nedílná součást Všeobecných obchodních podmínek k poskytování služby Leadhub, a to v okamžiku ukončení registrace k Uživatelskému účtu.