PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY LEADHUB

(dále jen „Podmínky“)

vydané společností Leadhub s.r.o., IČO: 04466683, se sídlem Štefánikova 16/29, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 247688, zastoupená Ladislavem Hrbáčkem, jednatelem (dále jen „Leadhub”).

Tyto Podmínky se vztahují na užívání našich služeb Leadhub. Před započetím jejich užívání tak doporučujeme se s nimi podrobně seznámit, stejně jako se Smlouvou o zpracování osobních údajů (DPA).

Tyto Podmínky se vztahují na všechny Uživatele a ostatní, kteří mají ke službě přístup nebo ji využívají. Přístupem ke službě nebo jejím využíváním souhlasíte s tím, že jste vázáni těmito Podmínkami. Ve chvíli, kdy začnete službu využívat, se tyto Podmínky včetně URL odkazů stanou z právního hlediska úplnou dohodou mezi vámi jako uživatelem služby a námi. Pokud s jakoukoliv částí Podmínek nebo DPA nesouhlasíte, pak nemůžete využívat přístup ke službě.

POJMY A DEFINICE

Pokud není těmito Podmínkami dále uvedeno či z kontextu jednoznačně nevyplývá jinak, jsou pojmy psané s velkým písmenem v těchto Podmínkách používány v jednotném i množném čísle v těchto významech:

Admin přístupprivilegovaný přístup k Aplikaci umožňující evidenci a správu účtů včetně přehledu počtu odeslaných emailů jednotlivých Uživatelů;
Aplikaceelektronický prostředek obsahující nástroje k hromadnému rozesílání emailů, zejména obchodních sdělení, a dále k vyhodnocování jednotlivých kampaní, ve výlučném vlastnictví Poskytovatele;
Autorský zákonzákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v účinném znění;
Ceníkuvádí výši Odměny za Službu poskytovanou podle těchto Podmínek Uživateli, je součástí Podmínek a je zveřejněn na stránkách Leadhub, případně přímo v Uživatelském rozhraní na záložce Fakturace a platby;
Další uživatelosoba, kterou Uživatel pozval do svého Uživatelského účtu prostřednictvím pozvánky zaslané na e-mailovou adresu Dalšího uživatele po jejím zadání do příslušné části Uživatelského rozhraní;
Uživatelské rozhraníje dostupné na adrese app.leadhub.co, jež je zpřístupněno Uživateli pro správné užívání a využívání veškerých funkcí Služby;
Databázeseznam nebo seznamy Osobních údajů týkajících se Odběratelů Uživatele, zejména elektronických kontaktů pro elektronickou poštu (e-mailové adresy);
E-mailtextová, hlasová, zvuková nebo obrazová zpráva poslaná prostřednictvím veřejné sítě elektronických komunikací, která může být uložena v síti nebo v koncovém zařízení, dokud není vyzvednuta příjemcem;
Fakturační obdobíčasové období k úhradě Odměny na základě zvoleného Předplaceného programu a konkrétního Počtu přihlášených;
GDPRNařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679;
Licencovaný softwaresouhrnný pojem pro software, k němuž je Uživateli poskytována licence od Leadhub, jedná se o API klíč, Produktové šablony a úpravy E-mailů;
Nutná údržbase rozumí pravidelná údržba potřebná k zachování vlastností Služby, je prováděna z iniciativy Leadhub, nejedná se o reakci na jakoukoli Závadu a jedná se o časové období, po které je Služba zcela nebo zčásti nedostupná;
Obsah Uživateleveškeré texty, zvuky, obrázky, fotografie, videa písma či jiné materiály, informace nebo díla (vč. děl autorských) či jiné nehmotné statky, vytvořené Uživatelem či třetí osobou, které Uživatel používá v souvislosti s užíváním Služby, který není Licencovaným obsahem Leadhub (např. v rámci Uživatelem zasílaných E-mailů, pro vytváření šablon, pro vytvoření kontaktního formuláře apod.);
Odběratelzákazník nebo jiný odběratel Uživatele nebo subjekt, který udělil příslušný souhlas a je oslovován v rámci marketingové strategie Uživatele prostřednictvím Aplikace;
Odměnasouhrnné označení pro odměnu poskytovanou Uživatelem Poskytovateli za poskytování Služby Leadhub, jakož i odměnu za služby základní Servisní podpory, to vše ve výši stanovené podle platného Ceníku;
Osobní údajjakékoli informace o subjektu údajů, na jejichž základě jej lze přímo či nepřímo identifikovat;
Počet přihlášenýchurčuje počet e-mailových adres v databázi Uživatele;
Pracovní denjakýkoli jiný den než sobota a neděle, který není státním svátkem v České republice a ve kterém jsou banky v České republice otevřeny pro poskytování služeb veřejnosti, to vše v čase od 8:00 do 16:00 hodin;
Produktové šablonyUživatel má možnost v rámci Uživatelského rozhraní upravovat vzhled produktových šablon, tedy produktové foto, popisek, tlačítka a další funkce, prostřednictvím nichž vytvoří náhled produktů a případně další oddíly E-mailů pro úpravu dle Uživatele;
Předplacený programSlužba poskytována v rozsahu určeném podle Uživatelem uvedeného Počtu přihlášených. Cena za Počet přihlášených se odvíjí od počtu aktivních e-mailových kontaktů Odběratelů evidovaných Uživatelem v jeho databázi nebo od vybraného Předplaceného programu a je uvedena v Ceníku. Cena za konkrétní Počet přihlášených je uvedena za jeden měsíc, počínaje dnem uhrazení Služby. Základní Předplacené programy se nazývají Starter, Platform Pro a Individual;
Servisní podporazákladní uživatelská podpora Leadhub, jež je součástí Služby, a která je poskytovaná v čase a za podmínek stanovených těmito Podmínkami;
Službaslužba, která spočívá v úplatném poskytnutí elektronických nástrojů k vytvoření, vedení, odesílání a správě e-mailové marketingové kampaně, zejména, nikoli však výlučně, k hromadnému šíření obchodních sdělení, kterými v rámci marketingové strategie oslovuje Uživatel své Odběratele, a dále ke sledování a evidenci výsledků marketingové kampaně, a to elektronickou formou, segmentaci Odběratelů a jejich personalizace a analýze;
Služby hromadného rozesílání e-mailůslužby poskytované prostřednictvím Aplikace spočívající v šíření obchodních sdělení v mezích platných právních předpisů ČR;
Spamjakékoli nevyžádané sdělení zaslané prostřednictvím E-mailu příjemci bez jeho předchozího souhlasu nebo příjemci, se kterým nebyl nikdy předtím v žádném smluvním vztahu. Za spam se považuje také jakékoliv sdělení, sloužící k přímé či nepřímé propagaci zboží, služeb, které není jasně a zřetelně označeno jako obchodní sdělení, skrývá nebo utajuje totožnost odesílatele či je zasláno bez platné adresy, na kterou by mohl adresát přímo a účinně zaslat informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace odesílatelem nadále zasílány; se týká prodeje či propagace léků na předpis, prodeje alkoholu a tabákových výrobků, drog, střelných zbraní, on-line gamblingu (on-line hazardních her), pedofilie a podobných lékařsky uznávaných odchylek a poruch;
Spotřebitelkaždá fyzická osoba, která s námi jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání;
Uživatelský účetúčet k Aplikaci, zřízený za podmínek této Smlouvy výlučně za účelem užívání Služeb Leadhub;
Uživatelregistrovaný zákazník Leadhub, kterému byl na základě úspěšné registrace zřízen Uživatelský účet ke Službě (označovaný také jako „vy”);
Závadychybové stavy bránící řádnému poskytování a užívání Služby;

(Leadhub a Uživatel dále společně „Smluvní strany“ a jednotlivě „Smluvní strana“)

 1. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
  1. Prohlášení Uživatele. Uživatel prohlašuje a zavazuje se, že:
   1. je plně způsobilý k právním úkonům,
   2. veškeré údaje, které poskytne do Služby jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
   3. nebude používat Službu v rozporu s platnými právními předpisy České republiky nebo jiného státu, v němž tuto službu využívá,
   4. bude používat Službu pouze k účelu, k němuž je určena, tedy především rozesílání E-mailů a tvorbě marketingových kampaní,
   5. se před zahájením užívání Služby důkladně seznámil s platnými Podmínkami, bezvýhradně s nimi souhlasí a nebude Službu používat v rozporu s nimi.
  2. Závazky Smluvních stran. Leadhub poskytuje Uživateli Službu za podmínek dále uvedených. Uživatel přijímá Službu za podmínek dále uvedených a za její užívání se zavazuje uhradit Leadhub Odměnu podle Ceníku.
  3. Obsah Služby. Naše Služba je marketingová platforma, jež je poskytována software-as-a-service (SaaS), která slouží zejména k vytváření e-mailových či facebookových kampaní, nastavení marketingových a reklamních kampaní, automatizaci, personalizaci, segmentaci a analytiku všech marketingových aktivit spojených primárně s e-mailingem. Poskytováním Služby se zejména rozumí:
   1. právo Uživatele užívat Službu Leadhub podle těchto Podmínek za účelem poskytování Služeb hromadného rozesílání e-mailů a cílení reklamy prostřednictvím napojených aplikací;
   2. právo Uživatele mít zřízen a využívat Uživatelský účet k Aplikaci a Uživatelskému rozhraní;
   3. právo používat Produktové šablony v rámci Uživatelského rozhraní si Uživatel může vytvořit vzhled, popisky, tlačítka a další náležitosti ke svým jednotlivým produktům, s nimiž lze zároveň upravovat bloky E-mailů, jež chce Uživatel rozesílat svým Odběratelům;
   4. právo ke zpřístupnění API klíče pro propojení Aplikace s Vaším informačním systémem, ať už se jedná o e-shop, běžnou webovou stránku či CRM. API klíč je možné využít též k propojení s Vašimi účty na Facebooku, Facebook Lead Ads, Google Ads, Sklik a případně dalších marketingových platformách, které budou v rámci Aplikace umožněny;
   5. povinnost Uživatele uhradit sjednanou Odměnu.
  4. Věk Uživatele. Leadhub prohlašuje, že Služba není určena osobám mladším 16 let.
  5. Služba není určena pro Spotřebitele. Služba není určena Spotřebitelům, ale podnikatelům nebo osobám při samostatném výkonu povolání, případně orgánům veřejné moci. Prohlašujete, že budete Službu využívat jako podnikatel, orgán veřejné moci nebo jeho jménem, výhradně pro účely spojené s touto činností.
  6. Využívání Služby Spotřebitelem. Pokud máte jakožto Spotřebitel zájem využívat Službu, pak jste povinen nás o tom informovat před zřízením Uživatelského účtu, za účelem poučení o Vašich právech.
  7. Způsob užívání Služby. Službu je možné používat buď v rámci Předplaceného programu „Starter”, „Platform Pro“ nebo „Individual”. Pro využívání Služby v rámci jakéhokoliv Předplaceného programu se vždy použijí pouze tyto Podmínky. V rámci Předplaceného programu, zejména Individual, si s Vámi máme možnost sjednat smlouvu na míru, která bude mít přednost před těmito Podmínkami.
  8. Dílčí služby v rámci Služby Leadhub. V rámci Služby mohou být Uživateli poskytovány i dílčí služby, které jsou její součástí (např. automatické pročišťování Databáze nebo kontrola Databáze). Pro vyloučení pochybností platí, že veškeré pravidla uvedené v těchto Podmínkách, které se týkají poskytování Služby, se přiměřeně použijí i na poskytování dílčích služeb, které jsou součástí samotné Služby. Tyto dílčí služby budou účtovány podle Ceníku nebo dle individuální nabídky.
 2. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
  1. Duševní vlastnictví Leadhub. Služba, jakož i veškerý software s ním související jsou duševním vlastnictvím Leadhub.
  2. Podmínky užívání Služby díky jednotlivým softwarovým řešením. Žádné ujednání v těchto Podmínkách není možné vykládat jako postoupení ani udělení licence, podlicence nebo jiného užívacího práva ve smyslu Autorského zákona u těch částí řešení Služby, které Leadhub poskytuje Uživateli jako software as service (SaaS), kromě ujednání uvedených v článku 3 těchto Podmínek. Uživatel je pouze oprávněn využívat Službu poskytovanou jako softwarové řešení. Uživatel však nemá právo softwarové řešení (Službu) rozmnožovat, stahovat, instalovat ani jakkoliv šířit. Uživatel není oprávněn Službu bez písemného souhlasu Leadhub zpracovávat do jiného softwarového vybavení.
  3. Porušení práv duševního vlastnictví Uživatelem. Za předpokladu, že Uživatel poruší povinnosti stanovené v tomto článku, má Leadhub právo odstoupit od smluvního vztahu dle těchto Podmínek a požadovat po Uživateli náhradu veškeré škody vzniklé v důsledku takového porušení, a to i včetně nemajetkové újmy.
  4. Další duševní vlastnictví. Pokud v rámci plnění Leadhub na zakladě těchto Podmínek dojde k vytvoření jakéhokoli plnění, které je chráněno dle Autorského zákona (zejména dílo) nebo jako jakýkoliv jiný chráněný nehmotný statek, stane se takové plnění součástí Leadhub a Podmínky pro užívání Leadhub se uplatní i na takové plnění.
 3. LICENCE A DALŠÍ UJEDNÁNÍ
  1. Licencovaný software a obsah jako dílo. Důležitou součástí poskytování Služby je Licencovaný software a obsah, díky kterému můžete upravovat Vaše e-mailové šablony, propojit Váš informační systém s Aplikací pomocí API klíče nebo vytvořit si Produktové šablony. Licencovaný software a obsah jsou zpravidla autorským dílem ve smyslu Autorského zákona. Vzhledem k tomu, že z většiny Licencovaného softwaru a obsahu si vytváříte rozmnoženiny, musíme Vám k němu udělit licenci, abyste jej mohli využívat po dobu užívání naší Služby.
  2. Licence k Licencovanému softwaru a obsahu. Licencovaný software a obsah jsou zpravidla autorským dílem ve smyslu Autorského zákona. Okamžikem registrace Vašeho Uživatelského účtu Vám poskytujeme licenci k výkonu práva Licencovaný software a obsah užít, a to v podobě, v jaké je dostupný v daném konkrétním čase. Licence se poskytuje jako nevýhradní, na dobu trvání smluvního vztahu dle těchto Podmínek (nejdéle však na dobu trvání majetkových práv k Licencovanému softwaru a obsahu), výhradně pro účely užití Licencovaného softwaru a obsahu, v souladu s těmito Podmínkami a tomu odpovídajícím způsobem. Licence se poskytuje pro území celého světa. Licencovaný software a obsah Vám je zpřístupněn prostřednictvím dálkového přístupu (prostřednictvím Uživatelského rozhraní) v návaznosti na registraci Vašeho Uživatelského účtu.
  3. Podlicence a postoupení licence. Uživatel není oprávněn poskytnout podlicenci třetím osobám, ani postoupit licenci na třetí osobu.
  4. Úplata za licenci. Úplata za licenci k Licencovanému softwaru a obsahu je zahrnuta v celkové Odměně.
  5. Odpovědnost Uživatele za Obsah Uživatele. Nesete odpovědnost za to, že veškerý Obsah Uživatele, který buď vložíte přímo do Aplikace, nebo který budete používat, vkládat, či jakkoli jinak zpracovávat v rámci Služby, bude odpovídat platným právním předpisům, smluvnímu vztahu dle těchto Podmínek, a zejména, že nebude zasahovat do práv Leadhub či práv třetích osob. Není porušením těchto Podmínek, pokud Služba není poskytována řádně proto, že Obsah Uživatele je v rozporu s tímto článkem 3 těchto Podmínek.
  6. Odpovědnost Leadhub za Obsah Uživatele. Leadhub zásadně neodpovídá za Obsah Uživatele, a to v souladu s § 3, 4 a 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (Zákon o některých informačních službách).
  7. Porušení práv duševního vlastnictví Uživatelem. V případě, že z Vaší strany dojde k porušení povinností stanovených v tomto článku 3 těchto Podmínek, vzniká nám okamžikem porušení právo odstoupit od smluvního vztahu dle těchto Podmínek a právo požadovat po Vás náhradu vzniklé škody, a to včetně nemajetkové újmy.
 4. REGISTRACE UŽIVATELE
  1. Registrace Uživatele jako podmínka využití Služby. Registrace je nutnou podmínkou k přístupu ke Službě a k jejímu řádnému využívání; Uživatel tuto podmínku bere na vědomí a zavazuje se provést řádnou registraci.
  2. Způsob provedení registrace Uživatele. Registrace se provádí na Webu Leadhub, konkrétně vyplněním registračního formuláře na adrese: app.leadhub.co/cs/signup. Provedením registrace Uživatel potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito Podmínkami používání Služby.
  3. Správnost, úplnost údajů a aktualizace. Uživatel se tímto zavazuje uvést v registračním formuláři a/nebo přímo ve Službě správné a úplné údaje o své osobě. Tyto údaje má Uživatel povinnost aktualizovat podle platného stavu. Uživatel má zároveň právo registrační údaje v průběhu užívání Služby měnit a doplňovat.
  4. Ohlašovací povinnost při zneužití přístupových údajů. Uživatel je povinen bezodkladně oznámit Leadhub jakékoli zneužití nebo i jen pokus o zneužití jeho přístupových údajů a současně je povinen zvolit si bezodkladně nové přístupové údaje k Uživatelskému účtu. Uživatel je povinen zvolit si bezpečné heslo.
  5. Dvoufázové ověření. Součástí naší Služby je též dvoufázové (dvoufaktorové) ověření totožnosti. To se provádí prostřednictvím zaslání ověřovacího kódu na E-mail Uživatele nebo na jeho telefonní číslo prostřednictvím SMS zprávy. Jste povinni dvoufaktorové ověření využívat, v opačném případě Leadhub nenese odpovědnost za škodu způsobenou zneužitím Vašich přihlašovacích údajů.
  6. Deaktivace Uživatelského účtu. Uživatel může svůj Uživatelský účet kdykoli deaktivovat prostřednictvím Uživatelského rozhraní. V případě, že dojde k deaktivaci Uživatelského účtu v průběhu Fakturačního období, bude Uživatelský účet deaktivován až na konci tohoto Fakturačního období. Nárok Leadhub na Odměnu za Fakturační období, ve kterém byl Uživatelský účet deaktivován, tímto není dotčen.
 5. REGISTRACE DALŠÍHO UŽIVATELE
  1. Pozvání Dalšího uživatele. Uživatel má možnost pozvat do svého Uživatelského účtu Další uživatele. V takovém případě je povinen uvést správné identifikační údaje nového Dalšího uživatele.
  2. Registrace Dalšího uživatele jako podmínka využívání Služby. Registrace je nutnou podmínkou k přístupu ke Službě a jejímu řádnému využívání Dalším uživatelem. Další uživatel tuto podmínku bere na vědomí a zavazuje se provést řádnou registraci.
  3. Souhlas s Podmínkami. Další uživatel okamžikem registrace po kliknutí na pozvánku zaslanou Uživatelem na e-mailovou adresu Dalšího uživatele souhlasí s využíváním Služby za těchto Podmínek, přičemž veškeré podmínky poskytování Služby týkající se Uživatele, včetně příslušných práv a povinností, se přiměřeně uplatní i na Dalšího uživatele.
  4. Úroveň přístupu Dalšího uživatele. Uživatel má možnost nastavení úrovně přístupu jím pozvaných Dalších uživatelů. Jednotlivé úrovně odlišují rozsah funkcí Služby, k nimž má daný Další uživatel v rámci Uživatelského účtu Uživatele přístup. Úrovně přístupu Dalšího uživatele jsou následující:
   1. Vlastník. Vlastník má veškerá oprávnění k úpravám v Uživatelském rozhraní i Aplikaci, jakož i k přidávání Dalších uživatelů, disponuje s Uživatelským účtem a je jeho právním vlastníkem.
   2. Analytik. Má přístup k základním přehledům Služeb, aby mohlo dojít k jejich vyhodnocování.
   3. Editor. Může v rámci Uživatelského účtu upravovat nastavené kampaně i další Služby, není však oprávněn přidávat Další uživatele.
   4. Technická integrace. Pomáhá s integrací účtu na web klienta nebo e-shop, s nastavením DNS záznamů u domény a účtu, nemá přístup ke Službám ani jejich přehledům.
  5. Odpovědnost za škodu. Leadhub neodpovídá za žádnou škodu způsobenou Uživateli v důsledku nastavení úrovně přístupu Dalšího uživatele. Leadhub dále neodpovídá za žádnou škodu způsobenou Uživateli ze strany jím pozvaného Dalšího uživatele.
 6. ODMĚNA
  1. Úplatnost Služby. Služba je standardně poskytována za úplatu, pokud se nejedná o Předplacený program Starter. Zavazujete se, že za poskytování Služby nám budete platit Odměnu, a to dle pravidel stanovených Ceníkem a těmito Podmínkami.
  2. Předplacený program zdarma. Pokud se rozhodnete využívat naše Služby v Předplaceném programu (Starter), můžete je využívat bezplatně. Pokud Váš Počet přihlášených přesáhne počet kontaktů pro bezplatné užívání, postupuje se dle článku 6.8. těchto Podmínek.
  3. Výše Odměny. Výše Odměny za konkrétní Fakturační období se vypočítá dle druhu, počtu a rozsahu jednotlivých dílčích služeb, které byly Uživateli v konkrétním Fakturačním období v rámci Služby poskytovány. Přesná výše Odměny a podrobný způsob jejího výpočtu jsou stanoveny v platném Ceníku.
  4. DPH. Pokud není v Ceníku uvedeno jinak, jsou veškeré ceny v něm obsažené uvedeny bez DPH, které je k uvedené ceně účtováno v zákonné výši. Výše účtovaného DPH se tak může měnit v závislosti na změnách legislativy.
  5. Změna Ceníku. Ceník může být Leadhub jednostranně změněn, a to s účinností od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla změna provedena. Informace o změně Ceníku budou vždy k dispozici na webu Poskytovatele, současně Poskytovatel o tom informuje Uživatele.
  6. Způsob platby Odměny. Uživatel uhradí Odměnu tak, že Poskytovateli poskytne měsíční paušální plnění ve výši stanovené podle Předplaceného programu zvoleného Uživatelem. Služba Leadhub se považuje za uhrazenou a bude Uživateli aktivována po připsání peněžních prostředků v dohodnuté výši na bankovní účet Poskytovatele.
  7. Pravidelnost platby Odměny. Uživatel je povinen uhradit poskytování Služby za každé již započaté Fakturační období. Poskytovatel má právo na automatické stržení Odměny dle příslušného měsíčního plánu z připojené platební karty na začátku Fakturačního období. Pokud se nepodaří z dané platební karty strhnout částku odpovídající Odměně do 5 dní od začátku Fakturačního období a Uživatel Odměnu neuhradí jinak, může být jeho Uživatelský účet zablokován.
  8. Kredity. Na žádost Uživatele může Leadhub povolit v rámci Uživatelského účtu nabití kreditů, jimiž následně bude uhrazena Odměna. Jeden kredit je rovno 1 Kč bez DPH. Uživatel může tento kredit nabít v minimální výši 1 000 Kč bez DPH, pokud nebude dohodnuto jinak. Pokud Uživatel v rámci jednoho nabití kreditů uhradí minimálně desetinásobek v dané době hrazené výše Odměny dle Ceníku, má nárok na obdržení bonusových kreditů zdarma v hodnotě odpovídající kreditům pro další dva měsíce v rámci Odměny dle Počtu přihlášených. Změní-li se však Předplacený program nebo se v rámci nej změní Počet přihlášených tak, že dojde ke změně výše Odměny, od příštího Fakturačního období se Uživateli strhávají kredity v odpovídající výši Odměny dle Ceníku, Uživatel tak nemá nárok na hrazení stejné výše Odměny z již nabitých kreditů. Pokud je v Uživatelském účtu nedostatečný počet kreditů, je na to Uživatel upozorněn na kontaktní e-mail nebo telefonní číslo, pokud nedojde k doplnění kreditů nebo jiné formě uhrazení Odměny do 5 dnů od začátku Fakturačního období, může být jeho Uživatelský účet zablokován. Směna kreditů za peníze není možná. Kredity mají platnost 2 roky od jejich zakoupení.
  9. Změna Předplaceného programu. Pro případ, že množství kontaktů v Databázi uživatele překročí hranici Počtu přihlášených je Poskytovatel oprávněn účtovat Odměnu ve výši ceny za Předplacený program odpovídající novému počtu kontaktů v databázi Uživatele, to vše od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž Počet přihlášených v databázi Uživatele vzrostlo nad rámec původního Předplaceného programu.
  10. Prodlení. Pro případ prodlení se zaplacením Odměny nebo jakékoliv její části delšího než 5 dní od data splatnosti Odměny, je Poskytovatel oprávněn odepřít Uživateli právo užívání Aplikace (blokace Uživatelského účtu) podle této Smlouvy a opět jej obnovit až po uhrazení dlužné Odměny.
  11. Platební údaje a informace. Uživatel je povinen při nastavení způsobu úhrady Odměny uvést přesné, platné a úplné informace k vyúčtování a provedení platby. V případě, že dojde ke změně jakýchkoli takových informací, je Uživatel povinen aktualizovat tyto informace v rámci svého Uživatelského účtu.
  12. Přehledy. Přehled plateb a daňových dokladů je Uživateli k dispozici na jeho Uživatelském účtu.
 7. PŘEDPLACENÉ PROGRAMY
  1. Předplacený program. Pokud se rozhodnete využívat Službu v rámci Předplaceného programu, tak se rozsah Služeb, které můžete využívat, odvíjí od toho jaký druh Předplaceného programu zvolíte a jaký Počet přihlášených pro využívání Služby máte v Databázi. Služba je poskytována v paušálním Předplaceném programu Platform Pro nebo Individual, za který nám náleží Odměna. Výjimku tvoří poskytování Služby v Předplacený program Starter, který je zdarma.
  2. Funkce v ceně zvoleného Předplaceného programu. Přehled funkcí zahrnutých do Předplacených programů Platform Pro a Individual jsou specifikovány v Ceníku.
  3. Odměna jako paušální plnění. V případě, že využíváte naši Službu v rámci Předplaceného programu, tak máte povinnost nám hradit Odměnu ve formě paušálního plnění, a to ve výši která se odvíjí podle Vámi zvoleného Předplaceného programu a Počtu přihlášených. Přesná výše Odměny je stanovena v našem Ceníku.
  4. Překročení Počtu přihlášených. V případě, že množství kontaktů ve Vaší Databázi překročí hranici Počtu přihlášených, ve kterém v okamžik překročení hranice využíváte naši Službu, upozorníme Vás na tuto skutečnost buď e-mailem. V návaznosti na to Vám příští Fakturační období strhneme naši Odměnu dle článku 6.7. nebo 6.8. ve výši odpovídající danému Počtu přihlášených v daném Předplaceném programu dle našeho Ceníku.
 8. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE
  1. Závazek Uživatele týkající se používání Služby. Uživatel se zavazuje, že:
   1. neuskuteční žádné takové jednání, které by bylo schopno narušit nebo poškodit Službu a ohrozit nebo znemožnit její poskytování;
   2. pro přístup ke Službě se ani nepokusí, ani nebude využívat jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté za tím účelem Leadhubem;
   3. všechny identifikační údaje a hesla nezbytná pro přístup Uživatele ke Službě nesdělí žádné třetí osobě a pokud by zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoliv třetí osobou zjistil, neprodleně tuto skutečnost sdělí Leadhub; v případě, že Uživatel sdělí své identifikační údaje či hesla třetí osobě záměrně (např. svému zaměstnanci), odpovídá za veškerou škodu způsobenou Leadhub touto třetí osobou;
   4. zvolí heslo k Aplikaci či Uživatelskému účtu, které odpovídá vysoké úrovni zabezpečení Uživatelského účtu.
  2. Ověření domény. Zavazujete se provést ověření domény, která bude sloužit k hromadné rozesílce E-mailů, zejména však máte povinnost provést nastavení DNS záznamů podle našich pokynů.
  3. Obsah E-mailů. Dále se zavazujete, že obsah E-mailů, které budete rozesílat prostřednictvím Služby, bude v souladu s právními předpisy a těmito Podmínkami. Máte zejména povinnost zajistit, aby Vaše E-maily:
   1. neobsahovaly jakékoliv části, jež podněcují nebo směřují k neplnění povinnosti uložené zákonem nebo na základě zákona nebo trestnému činu nebo schvalují trestný čin nebo veřejně vychvalují pro trestný čin jeho pachatele;
   2. neobsahovaly jakékoliv části, jež svádí ke zneužívání návykových nebo životu nebezpečných látek nebo podporují nebo podněcují zneužívání takových látek;
   3. neobsahovaly jakékoliv části, jež vyhrožují jiným osobám nebo skupině obyvatelů usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody;
   4. neobsahovaly jakékoliv části, jež hanobí některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu nebo rasu, nebo skupinu obyvatel pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání;
   5. neobsahovaly jakékoliv části, jež podněcují k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků;
   6. neobsahovaly pornografická díla, zvláště pak taková, jež zobrazují dítě, nebo v nichž se projevuje násilí nebo neúcta k člověku;
   7. neumožňovaly osobám mladším osmnácti let přístup k jakýmkoliv pornografickým dílům;
   8. neobsahovaly nepravdivý nebo klamavý údaj o jiném, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu;
   9. nepodporovaly hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, nebo veřejně projevují sympatie k těmto hnutím;
   10. nebyla porušena práva duševního vlastnictví (autorská práva, práva související s právem autorským, průmyslová práva apod.) jiných osob, zejména Leadhub;
   11. nebyly neoprávněně užity ochranné známky, obchodní jména a chráněná označení původu, k nimž přísluší výhradní právo třetí osobě, nebo jakékoliv označení s ním zaměnitelné;
   12. propagující nelegální produkty a služby;
   13. propagují eskortní služby a seznamky;
   14. by byly v jakémkoliv jiném ohledu v rozporu s dobrými mravy.
  4. Porušení těchto Podmínek Uživatelem. Není porušením Podmínek, pokud není Služba řádně poskytována z důvodu, že Uživatel porušil některé ustanovení těchto Podmínek. V případě, že Uživatel poruší povinnosti dle odst. 8.1. těchto Podmínek, je Leadhub oprávněn i bez předchozího oznámení okamžitě zastavit poskytování Služby Uživateli, odepřít přístup ke Službě a odstoupit od smluvního vztahu dle Podmínek.
  5. Schválení kontaktů. Leadhub má právo před začátkem poskytování Služby i kdykoliv v jejím průběhu prověřit legálnost databáze kontaktů (E-mailů i SMS) Uživatele. Uživatel má povinnost na vyzvání Leadhub doložit právní titul nabytí konkrétních kontaktů nebo konkrétní Databáze. Pokud Uživatel neprokáže dostatečný právní titul, má Leadhub nárok odmítnout importování takovým kontaktům, případně ukončit poskytování Služeb dle článku 15.3. Leadhub má nárok takto prozkoumávat a vyzývat Uživatele jen u nově importovaných kontaktů a jen v nezbytně nutném rozsahu.
  6. Náhrada škody vzniklé Leadhub pro porušení povinností Uživatele. Poruší-li Uživatel jakékoli povinnosti dle těchto Podmínek, je povinen uhradit Leadhub veškerou škodu vzniklou v souvislosti s takovým porušením, a to včetně nemajetkové újmy.
  7. Technické vybavení Uživatele. Uživatel je povinen si zajistit odpovídající technické vybavení, které mu bude umožňovat využívat vlastnosti Aplikace podle těchto Podmínek. Uživatel je povinen prověřit, zda jeho technické vybavení odpovídá technickým požadavkům Leadhub.
  8. Závady Služby. V případě, že dojde ke vzniku jakékoliv Závady v rámci poskytování Služby Uživateli, je Uživatel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Leadhub, a to písemně na e-mailovou adresu podpora@leadhub.co nebo v rámci Uživatelského účtu. Leadhub se na základě oznámení Uživatele pokusí opravit vzniklou Závadu bez zbytečného odkladu.
  9. Změna důležitých náležitostí ze strany Leadhub. Uživatel přijetím těchto Podmínek souhlasí s tím, že je Leadhub může kontaktovat v Uživatelském účtu nebo prostřednictvím e-mailu nebo telefonu kvůli nutnosti důležitých změn v rámci Uživatelského účtu. Uživatel tak má povinnost mít vyplněný aktuální kontaktní e-mail a telefonní číslo, kde ho může Leadhub v případě nutnosti kontaktovat. Pokud nebude nutná změna povedena do 2 pracovních dní od kontaktování ze strany Leadhub, může Leadhub Uživatele kontaktovat znovu. Pokud nebude tato povinnost ze strany Uživatele splněna, může dojít k dočasnému zablokování Služby do doby splnění této povinnosti.
 9. PRÁVA A POVINNOSTI LEADHUB
  1. E-mail Uživatele. Leadhub má právo užívat Vaši E-mailovou doménu výhradně za účelem plnění Smlouvy, tedy rozesílání obchodních sdělení formou E-mailu.
  2. Neúmyslné výpadky. Leadhub nenese odpovědnost za neúmyslné výpadky provozu Služby, je však povinen vyvinout maximální úsilí, aby v co nejkratším možném čase zajistil znovu zprovoznění Služby.
  3. Kontrola Obsahu. Leadhub může prostřednictvím Admin přístupu k Aplikaci kontrolovat Uživatelský účet a Službu pozastavit v případě, že zjistí nesrovnalosti s podmínkami této Smlouvy nebo s morálním přesvědčením a standardy Poskytovatele; o tom ihned Uživatele informuje.
  4. Změny Služby. Jsme oprávnění kdykoliv provádět změny (aktualizace) obsahu a funkcí (přidávat i ubírat obsah/funkce) Služby. Toto probíhá automaticky a tyto Podmínky se vztahují i na aktualizovanou Službu. Nemáte právo tyto změny odmítnout, neboť Služba je poskytována „tak jak je“ („as is“). O aktualizacích Služby budete informováni buď prostřednictvím e-mailu, našich webových stránek nebo prostřednictvím Vašeho Uživatelského účtu.
  5. Odpovědnost za Obsah. Leadhub je povinen prostřednictvím Služby zajistit rozeslání Obsahu E-mailů, za jejich doručení Odběratelům však nenese žádnou odpovědnost. Stejně tak Leadhub nenese odpovědnost za doručení poškozeného či neúplného obsahu E-mailu.
  6. Technická porucha. Leadhub si vyhrazuje právo v odůvodněných případech poruch technické povahy na straně Uživatele či v síti Internet omezit či dočasně zastavit poskytování Služby, o čemž bude informovat Uživatele bez zbytečného odkladu. Zejména se jedná o výpadky sítě Internet nebo okolnosti, které potřebují součinnost třetích stran.
  7. Dočasná ztráta přístupu ke Službě. Není porušením těchto Podmínek, když v důsledku omezení nebo přerušení Služby Leadhub ztratí Uživatel dočasně přístup k Obsahu Služby.
  8. Pro koho není Služba určena. Leadhub prohlašuje, že Služba Leadhub není určena osobám mladším 16 let a Spotřebitelům.
 10. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI LEADHUB
  1. Vyloučení odpovědnosti Leadhub. Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že Leadhub neručí za případně vzniklé finanční ztráty Uživatele způsobené pozastavením Služby z důvodu její aktualizace nebo Nutné údržby. Stejně tak neneseme žádnou odpovědnost za úplnost a správnost dat, která jsou nám předána z Vaší strany v rámci využívání Služby. Dále neneseme žádnou odpovědnost ani za případnou ztrátu těchto předaných dat, porušení nebo jejich zničení. Je zcela na Vás, abyste si zajistili dostatečnou zálohu všech dat a systémů předtím, než nám je předáte ke zpracování za účelem poskytování Služby tak, aby nikomu nebyla způsobena újma.
  2. Nedoručení nebo neúplné doručení E-mailu. Nenese žádnou odpovědnost za škodu či újmu, která Vám a/nebo Odběratelům vznikne v souvislosti s používáním Služby, zejména pokud jde o nedoručení nebo neúplné doručení E-mailu.
  3. Integrace. Nenese odpovědnost za vlastnosti, funkcionalitu ani bezvadnost jednotlivých software, které pro se rozhodnete v rámci Vašeho Uživatelského účtu integrovat nebo konfigurovat tak, aby fungovaly se Službou. Tuto odpovědnost nesou dodavatelé tohoto dalšího software (těchto integrací), se kterými máte povinnost uzavřít samostatnou smlouvu.
  4. Odpovědnost za omezení fungování Služby z důvodů na straně Uživatele. Leadhub není odpovědné za omezení fungování Služby z důvodů na straně Uživatele. Leadhub není odpovědné ani pokud dojde k omezení poskytování Služby Uživateli z důvodu, že neuhradil včas Odměnu.
  5. Omezení či znemožnění užívání Služby nezávislé na vůli Leadhub. Leadhub nenese odpovědnost za znemožnění či omezení užívání Služby Uživateli, jakýmikoli okolnostmi technické povahy, které Leadhub není schopné ovlivnit nebo jejichž řešení vyžaduje součinnost třetích stran.
  6. Odkazy na weby nebo služby třetích stran. Služba může obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran nebo služby, které Leadhub nevlastní nebo nekontroluje. Leadhub nemá žádnou kontrolu nad obsahem, pravidly ochrany soukromí nebo praktikami jakýchkoli internetových stránek či služeb třetích stran. Leadhub není odpovědný, přímo či nepřímo, za jakoukoli škodu či ztrátu způsobenou či údajně způsobenou využitím či prostřednictvím jakéhokoli takového obsahu, zboží či služeb, které jsou dostupné na takových internetových stránkách či v takových službách či jejich prostřednictvím, či způsobené či údajně způsobené důvěrou v ně.
  7. Limitace náhrady škody. Pro případ, že bychom byli odpovědní k náhradě škody nebo újmy, která by mohla v souvislosti s poskytováním Služby vzniknout, odpovídáme maximálně do výše zaplacené Odměny z Vaší strany za posledních 6 měsíců. Do limitace náhrady škody se započítává také škoda vzniklá po skončení smluvního vztahu dle těchto Podmínek.
 11. VYŠŠÍ MOC
  1. Podmínky pro uplatnění vyšší moci. Leadhub neodpovídá za porušení povinností podle těchto Podmínek způsobené vyšší mocí, pokud tyto Podmínky nestanoví jinak.
  2. Co je vyšší moc? Vyšší mocí se rozumí jakákoli překážka, jež nastala nezávisle na vůli Leadhub a brání mu ve splnění jeho povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by Leadhub tuto překážku nebo její následky odvrátilo nebo překonalo, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídalo.
 12. PODPORA
  1. Poskytování podpory. Leadhub negarantuje Uživatelům poskytování technické podpory. Uživatel však může kontaktovat technickou podporu Leadhub buď prostřednictvím chat boxu v Uživatelském rozhraní nebo e-mailem na adrese podpora@leadhub.co, přičemž Leadhub se pokusí Váš požadavek co nejrychleji vypořádat.
  2. Požadavek na vývoj. V případě, že vyhodnotíme, že Váš požadavek vznesený na naši zákaznickou podporu vyžaduje práce našich vývojářů, či jiných odborných specialistů, můžeme po Vás požadovat úhradu Odměny za práce těchto pracovníků, a to ve formě Odměny za hodinu práce takového pracovníka (tzv. člověkohodinu), přičemž odhad celkového času a stráveného na řešení Vašeho požadavku a hodinové odměny konkrétního pracovníka si s Vámi nejprve písemně schválíme prostřednictvím Vašeho E-mailu. Cena bude určena na základě Ceníku nebo individuální dohody.
 13. NUTNÁ ÚDRŽBA
  1. Nutná údržba. Není porušením těchto Podmínek, pokud není Služba poskytována v důsledku Nutné údržby. Nutná údržba je zpravidla předem oznámena prostřednictvím Uživatelského účtu či na webových stránkách Leadhub.
  2. Oznámení Nutné údržby. Uživatel je povinen strpět krátkodobou odstávku Služby spočívající v jejím omezení nebo přerušení. O tomto bude Uživatel zpravidla upozorněn prostřednictvím oznámení v Uživatelském účtu, na webových stránkách Leadhub nebo e-mailem alespoň 12 hodin před jejím uskutečněním. V takovém oznámení Leadhub uvede, o jaký druh údržby se bude jednat a předpokládaný čas zahájení a ukončení prací.
  3. Aktualizace. Leadhub bude kromě Nutné údržby provádět také bezplatné aktualizace Služby. Cílem těchto aktualizací je zlepšení poskytování Služby a usnadnění obsluhy v Uživatelském účtu. Aktualizace Služby jsou zpravidla prováděny bezvýpadkově, avšak Leadhub je v některých případech oprávněno omezit či pozastavit poskytování Služby na dobu nutnou k provedení aktualizace. Leadhub zpravidla oznamuje Uživateli aktualizace prostřednictvím Uživatelského účtu nebo na webových stránkách Leadhub.
 14. ZÁVADY SLUŽBY
  1. Právo při vzniku Závad. Je-li Služba poskytnuta vadně nebo není-li poskytnuta podle těchto Podmínek, máte právo nám podat stížnost na vadu při poskytování Služby.
  2. Lhůta pro podání stížnosti. Stížnost na Závady je třeba podat písemně, a to nejpozději do dvou (2) dnů od okamžiku, kdy zjistíte nedostatek Služby, nejpozději však do 24 hodin od opětovného zprovoznění Služby a to na e-mail podpora@leadhub.co. Později podaná stížnost nebude akceptována a Vy tak ztrácí nároky na jakoukoliv náhradu.
  3. Náležitosti stížnosti. Ve stížnosti máte povinnost uvést svou identifikaci, detailní popis důvodů stížnosti a dobu jejich vzniku, případně dobu opětovného zprovoznění Služby.
  4. Vyřízení stížnosti. Máme povinnost vyřídit Vaši stížnost nejpozději do třiceti (30) dnů od jejího přijetí. Pokud je stížnost oprávněná, máte právo na náhradu za vadně poskytnutou Službu. Podaná stížnost nemá vliv na splatnost Odměny.
 15. TRVÁNÍ A MOŽNOSTI UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU
  1. Trvání smluvního vztahu. Tento smluvní vztah se uzavírá na dobu neurčitou okamžikem registrace Uživatele ke Službě.
  2. Výpověď ze strany Uživatele. Uživatel má právo jednostranně vypovědět smluvní vztah dle těchto Podmínek bez udání důvodu, a to tak, že deaktivuje svůj Uživatelský účet prostřednictvím Uživatelského rozhraní. Smluvní vztah dle těchto Podmínek se považuje za ukončený k poslednímu dni Fakturačního období, ve kterém Uživatel deaktivoval svůj Uživatelský účet.
  3. Výpověď ze strany Leadhub. Leadhub má právo jednostranně vypovědět smluvní vztah dle těchto Podmínek bez udání důvodu, a to písemnou výpovědí zaslanou na e-mail Uživatele, který uvádí ve svém Uživatelském účtu. Smluvní vztah dle těchto Podmínek se považuje za ukončený k poslednímu dni následujícího Fakturačního období, ve kterém došlo byla doručena výpověď Uživateli. Tuto výpověď lze poskytnout i bez udání důvodu na základě závažného podezření porušování těchto Podmínek.
  4. Fikce ukončení. Smluvní vztah dle těchto Podmínek se považuje za ukončený po uplynutí 2 let od posledního přihlášení k Uživatelskému účtu. V takovém případě je Leadhub oprávněn odstranit Uživatelský účet Uživatele, a to včetně jeho Databáze.
  5. Ztráta způsobilosti k poskytování Služby. Uživatel souhlasí s tím, že pro případ, kdy Leadhub bez své viny ztratí způsobilost k poskytování Služby, tj. například změnou právních předpisů, se smluvní vztah dle těchto Podmínek považuje tímto okamžikem za ukončený, což není považováno za porušení těchto Podmínek.
  6. Podstatné porušení Podmínek či platných právních předpisů. Máme právo Službu omezit nebo neposkytnout a zablokovat Váš Uživatelský účet, včetně Obsahu uživatele a okamžitě odstoupit od smluvního vztahu dle těchto Podmínek, jakmile zjistí podstatné porušení těchto Podmínek či platných právních předpisů. Za podstatné porušení dle předchozí věty se považuje zejména:
   1. takové jednání, které je schopno jakkoli ohrozit software nezbytný k poskytnutí Služby;
   2. takové jednání, kterým se snažíte obcházet Ceník (například rozdělit Databázi tak, aby vzniklo více Uživatelských účtů fungujících v rámci Předplaceného programu zdarma nebo rozdělování Databáze tak, aby byl snížen Počet přihlášených);
   3. pokud importujete Databázi, která obsahuje více než 0,5 % neexistujících elektronických kontaktů;
   4. pokud použijete Osobní údaje Odběratelů, k jejichž zpracování nemáte zákonný důvod;
   5. pokud šíříte obchodních sdělení, která jsou Odběrateli označovány za Spam v míře nad 0,05 % u libovolného z poskytovatelů mailových schránek;
   6. pokud vytvoříte Uživatelský účet, který by mohl budit pohoršení či je jinak v rozporu s morálními nebo etickými pravidly, vymezujeme si nárok na nutnost našeho předchozího souhlasu u takových Uživatelských účtů, kde hrozí porušení našich morálních nebo etických pravidel;
   7. pokud postupujete v rozporu s těmito Podmínkami či platnými právními předpisy;
   8. pokud užíváte Službu takovým způsobem, který nás může poškodit, a/nebo se i jen pokusíte zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást naší Služby;
   9. pokud se i jen pokusíte získat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů Služby;
   10. pokud se i jen pokusíte používat Službu či Uživatelský účet ke sdílení nebo výměně dat prostřednictvím technologie Peer To Mail (např. peer2mail, OpenP2M, apod.);
   11. pokud se i jen pokusíte v průběhu poskytování Služby použít Databázi, ke které nemáte právní titul ke zpracování Osobních údajů Odběratelů.
  7. Již zaplacená Odměna a ukončení smluvního vztahu. V případě ukončení smluvního vztahu dle těchto Podmínek, nemá Uživatel právo na vrácení jakékoli části již zaplacené Odměny za využívání Služby.
 16. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Leadhub jako zpracovatel osobních údajů. Uživatelé nám svěřují Osobní údaje svých Odběratelů nebo jiných osob. Podrobnosti našich povinnostech v pozici zpracovatele najdete ve Smlouvě o zpracování osobních údajů (DPA), která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí těchto Podmínek.
  2. Leadhub jako správce Osobních údajů. Ochrana Osobních údajů ze strany Leadhub je dále popsána Zásadách zpracování osobních údajů.
 17. ZÁVĚR
  1. Právní řád. Tyto Podmínky se řídí právním řádem České republiky, současně se vylučují kolizní normy mezinárodního práva soukromého.
  2. Smírná cesta řešení sporu, soudní příslušnost. Vždy se pokusíme vyřešit spor vzniklý mezi námi smírnou cestou. Pokud nebude možné dosáhnout smírného řešení věci, pak přijdou na řadu soudy. Sjednáváme si, že jakékoliv spory vzniklé v souvislosti s používáním Služby budou řešeny věcně a místně příslušným soudem pro území Obvodního soudu pro Prahu 5 v České republice.
  3. Trvání ustanovení i po ukončení smluvního vztahu dle těchto Podmínek. Práva a povinnosti stanovené v ustanoveních článků 2., 3., 10., 11. a odst. 5.5., 6.6., 8.3., 10.7., 15.7. zůstávají v platnosti i po ukončení smluvního vztahu podle těchto Podmínek.
  4. Změny Podmínek. Tyto Podmínky mohou být ze strany Leadhub jednostranně písemně změněny nebo zrušeny.
  5. Prohlášení právního nástupnictví. Uživatel a Leadhub prohlašují a souhlasí, že práva a povinnosti, které pro ně vyplývají z těchto Podmínek, pro případ zániku nebo jakýchkoliv jiných právních skutečností s následkem přechodu práv a povinností přecházejí na jejich právní nástupce.
  6. Platnost a účinnost. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 9. 5. 2024.SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
PŘÍLOHA Č. 1 K PODMÍNKÁM POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY LEADHUB

(dále jen „Zpracovatelská smlouva”) uzavřená mezi:

A.Vámi, uživateli Služeb Leadhub;
(dále jen „Správce“ nebo „vy”)
a
B.Leadhub s.r.o., se sídlem Štefánikova 16/29, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 04466683, zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 247688, zastoupená jednatelem Ladislavem Hrbáčkem, (také jako „Zpracovatel“, „Leadhub”, nebo „my”) (Zpracovatel a Správce dále společně jako „Smluvní strany“ a jednotlivě „Smluvní strana“).

Pokud budete využívat služby Leadhub („Služba”), pak bude Leadhub zpracovatelem Osobních údajů, které nám svěříte. Služba je poskytována na základě Podmínek poskytování služby Leadhub („Podmínky”). Uzavřením Smlouvy potvrzujete, že jste se seznámil a souhlasíte se Zpracovatelskou smlouvou, a je pro Vás právně závazná. Tato Zpracovatelská smlouva se vztahuje na všechny uživatele, kteří mají ke Službě přístup, nebo ji používají.

Přečtěte si prosím pečlivě tuto Zpracovatelskou smlouvu, která vymezuje podmínky zpracování Osobních údajů, za kterých je Služba poskytována. V případě dotazů, které se budou týkat zpracování Osobních údajů, nás můžete kdykoliv kontaktovat na podpora@leadhub.co.

Smluvní strany zpracovávají Osobní údaje v souvislosti s uzavřenou Smlouvou v souladu s právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR”). Podle GDPR musí Smluvní strany písemně upravit pravidla zpracování, což provádějí v této Zpracovatelské smlouvě.

 1. ÚVOD A KRÁTKÝ PŘEHLED OBSAHU SMLOUVY
  1. Předmět a účel Zpracovatelské smlouvy. Uzavřením této Zpracovatelské smlouvy jako Správce pověřujete Zpracovatele, aby pro Vás prováděl zpracování Osobních údajů v souvislosti s poskytováním Služby. Cílem je zajištění ochrany Osobních údajů v rozsahu požadovaném právními předpisy. Rozsah zpracovávaných Osobních údajů naleznete v Příloze A této Zpracovatelské smlouvy.
  2. Služby. Služby Leadhub spočívají zejména ve správě a vytváření e-mailingových a dalších marketingových kampaní, jak je blíže definováno v Podmínkách.
  3. Co znamená pozice Zpracovatele a Správce. Při užívání Služby nám předáváte Osobní údaje, jejichž jste Správcem, které následně na Váš pokyn a v rozsahu Vámi zvoleném zpracováváme. Při zpracování Osobních údajů jste v postavení Správce Osobních údajů podle článku 4 odst. 7 GDPR a Leadhub je v postavení Zpracovatele dle článku 4 odst. 8 GDPR.
  4. Písemná forma. Podle článku 28 GDPR Smluvní strany písemně upravují pravidla zpracování v této Zpracovatelské smlouvě.
  5. Definice. Definice pojmů v Podmínkách budou převzaty ve stejném významu i do této Zpracovatelské smlouvy.
  6. Doba trvání Podmínek. Tato Zpracovatelská smlouva se uzavírá na dobu trvání Smlouvy podle Podmínek.
  7. Okamžik uzavření a ukončení Zpracovatelské smlouvy. Zpracovatelská smlouva je uzavřena v okamžiku dokončení registrace za účelem užívání Služby (uzavření Smlouvy). Ukončit Zpracovatelskou smlouvu je možné za stejných podmínek jako ukončení využívání Služby podle Podmínek .
  8. Účinky ukončení. Ukončení této Zpracovatelské smlouvy má za následek zároveň ukončení smluvního vztahu v oblastech, kterých se tato Zpracovatelská smlouva týká, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Ukončením Podmínek je ukončena i tato Zpracovatelská smlouva. Ukončením této Zpracovatelské smlouvy však nejsou dotčeny povinnosti Zpracovatele při předávání (navrácení) Osobních údajů Správci či jejich likvidaci a dodržování důvěrnosti informací.
 2. SPOLEČNÉ POVINNOSTI SPRÁVCE A ZPRACOVATELE
  1. Zákonnost zpracování. Správce a Zpracovatel se zavazují dodržovat předpisy upravující ochranu Osobních údajů.
  2. Součinnost. Správce a Zpracovatel se zavazují si být navzájem v nezbytném a přiměřeném rozsahu nápomoci při plnění povinností při zpracování Osobních údajů, které vyplývají ze vzájemně uzavřených smluv a právních předpisů, a to zejména v souvislosti s reakcemi na výkon práv subjektů údajů, s bezpečnostními incidenty a také i s vypracováním posouzení vlivu a s jednáním s dozorovými orgány. Smluvní strany se zavazují poskytnout nezbytné podklady pro vyřízení žádosti týkající se zpracování Osobních údajů podle Podmínek. Smluvní strana tyto podklady poskytne zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů od obdržení žádosti o poskytnutí součinnosti druhé Smluvní straně.
  3. Incident. Smluvní strana oznámí druhé straně, že se dozvěděla o porušení zabezpečení zabezpečení do 48 hodin od chvíle, kdy se o porušení dozví. Porušením je třeba chápat jakýkoliv případ porušení zabezpečení Osobních údajů, které může potenciálně vést k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění Osobních údajů, které jsou zpracovány na základě Smlouvy ve znění Podmínek.
 3. PRÁVA A POVINNOSTI ZPRACOVATELE
  1. Omezení přístupu. Zpracovatel zajistí, aby byl přístup k Osobním údajům omezen pouze na (a) zaměstnance, kteří zpracovávají Osobní údaje v rámci pracovní náplně, a dále (b) osoby, které spolupracují se Zpracovatelem a v rámci spolupráce mohou pro něj zpracovávat Osobní údaje, a to v souladu s podmínkami této Zpracovatelské smlouvy a za účelem poskytnutí Služeb na základě Smlouvy ve znění Podmínek. Pokud se na tyto osoby nevztahuje zákonná povinnost mlčenlivosti, Zpracovatel zajistí jejich smluvní mlčenlivost.
  2. Závazek Zpracovatele týkající se přijatých opatření. Zpracovatel přijal a zavazuje se udržovat po celou dobu trvání této Zpracovatelské smlouvy vhodná technická a organizační opatření dle nařízení GDPR, které se na Zpracovatele vztahují. Přehled přijatých opatření naleznete v Příloze B této Zpracovatelské smlouvy.
  3. Závazek Zpracovatele. Zpracovatel se zavazuje:
   1. při zpracování Osobních údajů dodržovat veškeré povinnosti vyplývající pro zpracovatele Osobních údajů z relevantních právních předpisů;
   2. zpracovávat Osobní údaje výlučně na základě pokynů Správce učiněných dle této Zpracovatelské smlouvy, včetně v otázkách předání Osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci;
   3. oznámit bez zbytečného odkladu Správci případy, kdy je ze strany Úřadu pro ochranu Osobních údajů či jiného správního orgánu zahájena kontrola nebo jiné správní řízení ve vztahu ke zpracování Osobních údajů Zpracovatelem, a poskytnout Správci veškeré informace o průběhu a výsledcích této kontroly, resp. průběhu a výsledcích takového řízení;
   4. být Správci nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi Správce týkajících se zabezpečení Osobních údajů podle článku 32 až 36 GDPR při zohlednění povahy zpracování, které má Zpracovatel provádět;
   5. umožnit Správci konání interních auditů, včetně inspekcí, prováděných Správcem nebo jiným auditorem, kterého Správce pověřil, a to za podmínky, že tyto budou Zpracovateli oznámeny jeden měsíc před jejich konáním; Zpracovatel může vznést námitky proti proti jakémukoliv auditorovi, který byl pověřen Správcem, pokud není nezávislý, je v soutěžním nebo obdobném postavení vůči Zpracovateli. Na základě Zpracovatelem vznesené námitky má Správce povinnost pověřit jiného auditora;
   6. ohlásit Správci o každém porušení zabezpečení Osobních údajů, o kterém se dozví, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 48 hodin od chvíle, kdy se o porušení zabezpečení dozví. Minimální rozsah tohoto oznámení je uvedený v článku 33 odst. 3 GDPR;
   7. vést evidenci veškerých porušení zabezpečení Osobních údajů a přijatých nápravných opatření k zajištění odpovídající úrovně zabezpečení zpracování. Zpracovatel je povinen poskytnout Správci veškerou potřebnou součinnost spojenou s šetřením porušení zabezpečení a plnění povinností Správce dle článku 33 až 34 GDPR;
   8. být Správci nápomocen při doložení procesů či dokumentů, které prokazují, že Správce dodržuje GDPR.
  4. Úhrada nákladů. Smluvní strany se dohodly, že Zpracovatel má vůči Správci nárok na náhradu přiměřených nákladů spojených s poskytnutím součinnosti při provedení auditu osobních údajů ze strany Správce.
  5. Mlčenlivost Zpracovatele. Zpracovatel se zavazuje dodržovat povinnost mlčenlivosti o všech Osobních údajích předaných Správcem, a bude je udržovat v tajnosti, nezveřejní je, nepřístupní třetí osobě, a to ani jako celek, ani jejich části, ledaže má dojít k jejich předání na základě pokynu Správce, nebo pokud tak předpokládá právní předpis.
  6. Obchodní tajemství. Všechny informace a dokumenty, které Zpracovatel Správci zpřístupní v souvislosti s auditem nebo inspekcí, tvoří součást obchodního tajemství Zpracovatele, a není-li stanoveno jinak, podléhají požadavkům na zachování důvěrnosti podle této Zpracovatelské smlouvy. Tyto informace a dokumenty smí být zpřístupněny pouze oprávněnému dozorovému úřadu.
  7. Zákonnost zpracování. Povinnosti Zpracovatele týkající se ochrany Osobních údajů se Zpracovatel zavazuje plnit po celou dobu účinnosti Smlouvy, pokud z ustanovení Smlouvy, této Zpracovatelské smlouvy nebo příslušných právních předpisů nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.
  8. Zapojení zpracovatelé a zapojení nového zpracovatele. Zpracovatel dále zapojil do zpracování Osobních údajů poskytovatele:

   AWS (cloudové služby), Hetzner (webové a cloudové služby) a DigitalOcean (digitální služby). Pokud bude Zpracovatel zapojovat jiné zpracovatele, informuje o tom Správce před touto změnou prostřednictvím e-mailu nebo přímo v Aplikaci. V případě, že Správce nebude se zapojením nového zpracovatele souhlasit, může podat námitku, a to nejpozději do 5 dnů od doručení oznámení Zpracovatele. Podání námitky, a tedy nezapojení nového (pod)zpracovatele, může mít za následek znemožnění užívání Služby.

  9. Programátoři a další specialisté Zpracovatele. Správce výslovně souhlasí se zapojením dalších zpracovatelů - programátorů a jiných specialistů Zpracovatele v pozici fyzických osob podnikajících, kteří poskytují Zpracovateli služby na základě smlouvy o spolupráci.
  10. Povinnost Zpracovatele v případě ukončení spolupráce. Zpracovatel se zavazuje, že v případě ukončení poskytování Služeb vymaže veškeré Osobní údaje a na žádost Správce je vrátí, včetně veškerých kopií, pokud právo EU nebo České republiky nevyžaduje jejich uložení. V takovém případě budou ve lhůtě tří měsíců od doručení výzvy Správce vráceny prostřednictvím zabezpečeného úložiště, které Správce specifikuje ve své výzvě a zřídí k němu Zpracovateli přístup. Pokud po uplynutí tří let od ukončení spolupráce Správce nedá pokyn k předání Osobních údajů, upozorní jej Zpracovatel na možnost vrácení dat. Pokud Správce nedá do jednoho měsíce od upozornění pokyn na předání dat, budou Osobní údaje s ohledem na plnění svých právních povinností smazány.
  11. Vrácení dat. Správce může požádat Zpracovatele o zaslání zálohovaných dat dle Podmínek, a to nejpozději do 2 měsíců od smazání Uživatelského účtu. Po uplynutí této lhůty jsou data Správce nenávratně smazána.
 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Právní řád. Pro záležitosti zvláště neupravené v této Zpracovatelské smlouvě platí obecně závazné právní předpisy. Zpracovatelská smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádnými ustanoveními zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.
  2. Vyšší moc. Zpracovatel nenese odpovědnost za situace, kdy nemohl splnit svou povinnost vyplývající ze Zpracovatelské smlouvy z důvodu události označované jako vyšší moc (válka, nepokoje, terorismus, vzpory, stávky, požáry, epidemie či přírodní katastrofy).
  3. Komunikace Smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že jejich komunikace týkající se Zpracovatelské smlouvy (včetně oznámení bezpečnostního incidentu) bude probíhat bude probíhat prostřednictvím e-mailových adres:
   1. Správce: e-mailová adresa, kterou se Správce registroval ke Službě;
   2. Zpracovatel: podpora@leadhub.co.
  4. Zákaz postoupení. Žádná Smluvní strana nesmí jakkoli postoupit nebo převést práva a povinnosti vyplývající z této Zpracovatelské smlouvy nebo související s touto Zpracovatelskou smlouvou bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.
  5. Aktualizace a změny. Zpracovatel si vyhrazuje právo tuto Zpracovatelskou smlouvu upravit nebo aktualizovat. Pokud provedeme změny, které mění práva a povinnosti ze Zpracovatelské smlouvy, budete o tom včas srozuměni prostřednictvím e-mailu, který Vám zašleme. Pokud budete využívat nadále Službu, souhlasíte s aktualizovaným zněním Zpracovatelské smlouvy. Pokud se změnami nebudete souhlasit, přestaňte prosím Službu využívat.
  6. Účinnost. Tato Zpracovatelská smlouva je účinná v tomto znění od 9. 5. 2024.
  7. Přílohy. Součástí Zpracovatelské smlouvy jsou tyto přílohy:
   • Příloha A: Povaha, rozsah, trvání a účel zpracování Osobních údajů,
   • Příloha B: Technická a organizační opatření,
   • Příloha C: Seznam zpracovatelů.
PŘÍLOHA A
KE SMLOUVĚ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
POVAHA, ROZSAH, TRVÁNÍ A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Povaha zpracování. Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně prostřednictvím systémů Zpracovatele používaných Zpracovatelem pro poskytování Služby.

Účel. Účelem zpracování je umožnit Správcim využívání Služby (plnění Smlouvy).

Právní důvod zpracování. Právním důvodem pro zpracování Osobních údajů v rámci poskytování Služby je plnění Smlouvy (ve znění Podmínek).

Rozsah zpracování: V závislosti na tom, jak Správce využívá Službu, mohou být v souvislosti s poskytováním Služby zpracovávány zejména tyto Osobní údaje:

 • Kontaktní údaje: Jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa, datum narození, akademický titul, IČO, sídlo;
 • IP adresa, cookie, pohlaví, historie nákupů, historie prohlížení produktů, obsah košíku, aktivita Odběratele na webu Uživatele (web tracking, click rate, open rate, doručené e-maily, odhlášení uživatelé, spam stížností, typ prohlížeče, typ schránky);
 • Případně další Osobní údaje, zpracovávané výhradně na pokyn Správce, které Správce považuje za nezbytné pro naplnění účelu Smlouvy či další údaje, které jsou k subjektům údajů přiřaditelné.

Zvláštní kategorie Osobních údajů. Správce se zavazuje, že Zpracovateli nezpřístupní žádné Osobní údaje, které spadají do zvláštní kategorie Osobních údajů ve smyslu článku 9 GDPR. Zvláštní kategorie Osobních údajů mohou být zpracovány pouze po výslovné předchozí dohodě se Zpracovatelem. Co jsou zvláštní kategorie Osobních údajů?Jsou to takové Osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. Za zvláštní kategorii údajů jsou považovány i genetické a biometrické údaje, pokud jsou zpracovávány za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby.

Subjekt údajů. Zpravidla se jedná o Osobní údaje zákazníků nebo klientů Správce, zaměstnanců Správce a jiných spolupracujících osob včetně dodavatelů, uživatelů webových stránek Správce, obchodních partnerů nebo jejich zaměstnanců či zástupců.

Doba zpracování. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, po kterou jsou Smluvní strany vázány Smlouvou ve znění Podmínek, ledaže dohoda Smluvních stran nebo právní předpis nestanoví dobu delší.

PŘÍLOHA B
KE SMLOUVĚ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

Technická opatření. Bezpečnost je pro nás velmi důležitá a proto soustavně pracujeme na tom, aby byly Vaše Osobní údaje chráněny. Při volbě opatření bereme v úvahu rozsah zpracování, rizikovost zpracování nebo stav naší techniky.

 • Využíváme unikátní a silná hesla pro přístupy do každé služby jednotlivě;
 • Pravidelně zálohujeme data;
 • Aktualizujeme antivirové softwarové systémy;
 • Šifrujeme data pomocí SSL/TLS („secure sockets layer / transport layer security“) pro veškeré předávání údajů;
 • Používáme zabezpečený https protokol;
 • Naše data na serverech jsou šifrována;
 • Do našich účtů se přihlašujeme s vícefaktorovou autentifikací;
 • Přístup na servery jsou pouze přes SSH klíče;
 • Technologii vyvíjíme s ohledem na ochranu osobních údajů (privacy by design);
 • Přístupová hesla do informačních systémů (kde budou Osobní údaje zpracovány) a oprávnění k přístupu jsou kontrolované na úrovni jednotlivců.

Organizační opatření. Přijali jsme a zavazujeme se dodržovat následující opatření:

 • Naši zaměstnanci jsou zavázáni mlčenlivostí;
 • Naši zaměstnanci jsou řádně proškoleni a také dále pravidelně školeni ohledně GDPR a seznámeni s pravidly bezpečné práce na pracovních zařízeních;
 • V případě uchovávání API klíčů odstraňujeme autorizační údaje;
 • Přístupy do všech systémů včetně informačního systému jsou personalizovány a kryty bezpečnými hesly, zaměstnanci mají povinnost mít šifrované harddisky;
 • Hesla v provozním prostředí uchováváme na odděleném místě (Safe store), do nějž jsou evidovány logy, abychom mohli kontrolovat přístup zaměstnanců k jednotlivým Osobním údajům Uživatelů;
 • Hesla do služeb, která musí být součástí konfiguračních souborů, nebo jsou sdílena mezi vícero vývojáři, musí být šifrována GPG klíči.
PŘÍLOHA C
KE SMLOUVĚ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
SEZNAM ZPRACOVATELŮ
ZpracovatelAdresaIČO/reg. čísloK čemu se využívá?Kde uchovává data?Předávání dat mimo EU (čl. 44 GDPR) a důvod zpracováníZpracování dat
Amazon Web Services EMEA SARL, Czech BranchSokolovská 689/115, Karlín, 186 00 Praha 8, Amazon Web Services EMEA SARL, 1855 Lucemburk, 38, avenue John F. Kennedy, Lucemburské velkovévodství9049266Webový servisEUData jsou zachovávána v EU na základě vybraného úložiště pro zachování v EU a nejsou Amazon zpracovávány pro vlastní účely.DPA jako součást Service Terms
Hetzner Online GmbHIndustriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Německo812871812Digitální a webové službyEUData jsou uchovávána pouze v EU a nejsou Hetzner zpracovávána pro vlastní účely.DPA
Digital Ocean EU B.V.Zekeringstraat 17, 1014 BM, Amsterdam, NizozemskoNL03732051Digitální a webové službyEUData jsou uchovávána pouze v EU a nejsou Digital Ocean zpracovávána pro vlastní účely.DPA